رابطه ی علم اخلاق با دیگر علوم دانشمندان مسلمان علوم را به دو دسته ی نظری و عملی تقسیم می کنند. علوم نظری تنها با شناخت حقیقت امور سر و کار دارد، اما علوم عملی به امور عملی انسان می پردازد. به بیان دیگر، علوم نظری ناظر به هست ها و علوم عملی ناظر به باید هاست. علم اخلاق از علوم عملی است و به همین روی، گزاره های موجود در آن ناظر به باید هاست. افزون بر اخلاق، در حقوق نیز با گزاره های ناظر به باید ها سر و کار داریم و از این رو باید تفاوت علم اخلاق با این علم روشن شود. از سوی دیگر، علم اخلاق با برخی علوم دیگر مانند فلسفه ی اخلاق، تعلیم و تربیت و روانشناسی نیز رابطه ی نزدیکی دارد، بدین جهت باید رابطه علم اخلاق با این علوم نیز روشن شود. در این قسمت نخست تفاوت علم اخلاق با حقوق و سپس رابطه آن با فلسفه ی اخلاق، روانشناسی و علوم تربیتی را بررسی می کنیم. علم اخلاق و علم حقوق: این دو علم هر دو از علوم عملی اند و گزاره های آنها تجویزی است، اما با این همه، تفاوت هایی نیز دارند که در اینجا برخی از آنها را به اختصار بیان می کنیم: نخست اینکه دستاورد علم حقوق که به صورت قانون عرضه می شود، ضمانت اجرای بیرونی دارد؛ بدین معنا که دولت موظف است قوانین را پس از تصویب اجرا کند و متخلفان را به مجازات رساند. در مقابل، قواعد اخلاقی ضمانت اجرای بیرونی ندارد؛ بدین بیان که حکومت عهده دار اجرای قواعد اخلاقی نیست و اگر کسی از ارزش ها و یا هنجار های اخلاقی سرپیچد، دولت وی را مجازات نمی کند، چرا که تنها ضمانت اجراییِ قواعد اخلاقی، وجدان درونی انسان هاست. دوم آنکه علم حقوق عهده دار وضع قوانینی است که روابط اجتماعی مردم را در این دنیا نظم می بخشد، از این رو به رفتارهای فردی انسان ها و رفتارهای آنها در ارتباط با خدا و تنظیم این رفتارها توجهی ندارد؛ در حالی که اخلاق تنظیم همه ی رفتارهای انسان را بر عهده دارد، خواه این رفتارها فردی باشد یا جمعی، در ارتباط با خدا باشد، یا در ارتباط با خود و یا دیگران. سوم آنکه هدف نهایی اخلاق این است که انسان را به کمال شایسته انسانی برساند، اما هدف حقوق تنها تأمین مصالح دنیوی افراد جامعه است و به مصالح معنوی آنها توجهی ندارد. البته باید گفت ممکن است برخی قواعد اخلاقی به صورت قانون در آید. برای مثال، توهین به دیگران که نوعی سرپیچی از قواعد اخلاقی است، در قانون نیز جرم محسوب شود. در این صورت قاعده اخلاقی مذکور ویژگی های قانون حقوقی را نیز خواهد داشت. علم اخلاق و فلسفه اخلاق: چنان که گفته شد، علم اخلاق از صفت های خوب و بد، رفتارهای متناسب با آنها و راه های کسب صفت های خوب و دوری از صفت های بد بحث می کند.برای مثال، وقتی در علم اخلاق از صفت شجاعت به عنوان فضیلت سخن می رود، رفتارهایی چون نترسیدن از جنگ و حضور در جبهه، حمله کردن به صفوف دشمن و مانند آن، متناسب با این صفت ذکر می شود و آن گاه علم اخلاق راه های ایجاد صفت شجاعت را در انسان بیان می کند. در صورتی می توان از این مباحث سخن گفت که نخست پذیرفته باشیم صفت ها و رفتارهای انسانی خوب و بد دارند؛ انسان باید رفتارهای خوب را انجام دهد و از رفتارهای زشت دوری کند؛ باید صفت های خوب را در خود ایجاد و نفس خویش را از صفات زشت پاک کند؛ معیارهایی برای خوبی و بدی صفت ها و رفتارها وجود دارد و... . دوم اینکه تصویری روشن از معنای مفاهیمی چون خوب و بد، زشت و زیبا و... داشته باشیم. این موضوعات در فلسفه ی اخلاق مورد بررسی قرار می گیرد. افزون بر این، گزاره های مورد بحث در علم اخلاق از نوع گزاره های ناظر به باید (گزاره های تجویزی) هستند، حال آنکه گزاره های فلسفه ی اخلاق، گزاره هایی اند ناظر به واقع و هست ها (گزاره های توصیفی). بنابراین فلسفه ی اخلاق با علم اخلاق دو تفاوت اساسی دارد: نخست اینکه در فلسفه اخلاق مفروضات علم اخلاق بررسی می شود و دیگر آنکه گزاره های آن توصیفی است. علم اخلاق و تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت عبارت است از مجموعه ای از اعمال عمدی و هدفدار یک انسان (مربی) بر انسان دیگر (متربی)؛ به ویژه عمل یا تأثیر فرد بالغ و مجرب بر کودک و نوجوان، برای ایجاد صفت های اخلاقی و علمی یا مهارت های حرفه ای. به سخن دیگر، تعلیم و تربیت فراهم کردن زمینه ها و عوامل شکوفاسازی استعدادهای آدمی است، در جهت رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدف های مطلوب و بر اساس برنامه ای سنجیده. از سوی دیگر، انسان ابعاد مختلفی دارد؛ مانند مادی و جسمانی، علمی، عاطفی، اخلاقی و دینی. علم اخلاق با شناسایی صفت های پسندیده و ناپسند و رفتارهای متناسب با آنها و با به کار بستن روش های مناسب در صدد است بعد اخلاقی انسان را جهت داده، آن را در مسیر رشد و کمال هدایت کند؛ در حالی که تعلیم و تربیت بر آن است تا همه ی ابعاد وجودی انسان، از جمله بعد اخلاقی او را به رشد و کمال رساند. بنابراین هدایت بعد اخلاقی انسان به سوی رشد و کمال، در علم اخلاق و تعلیم و تربیت مشترک است و اخلاق جزئی از تعلیم و تربیت به شمار می رود. با این همه، علم اخلاق و تعلیم و تربیت از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند: نخست آنکه علم اخلاق ضمن بیان چگونگی تخلق انسان به اخلاق نیکو، خود را عهده دار بیان صفات و رفتارهای پسندیده و ناپسند نیز می داند، در حالی که تعلیم و تربیت به تبیین این موضوع نمی پردازد، بلکه این مقوله از اصول موضوعه ی آن است. دوم آنکه تعلیم و تربیت تنها عهده دار رشد و کمال اخلاقی انسان نیست، بلکه به دیگر ابعاد انسان مانند بعد علمی، حرفه ای و دینی نیز نظر دارد و سعی می کند انسان را در این زمینه ها نیز به کمال برساند. بدین ترتیب رابطه ی این دو علم، رابطه عموم و خصوص من وجه است. علم اخلاق و روانشناسی: برخی روانشناسان در تعریف علم روانشناسی گفته اند: علمی است که درباره ی رفتار انسان و حیوان و کاربرد آن در حل مشکلات زندگی انسان به بحث می پردازد. البته روانشناسی محدود به مطالعه ی رفتارهای ظاهری انسان نیست، بلکه سعی دارد از راه رفتار های ظاهری، عوامل ذهنی و روحی مؤثر بر رفتارها را نیز شناسایی کند. به عبارت دیگر روانشناسی در صدد است بداند انسان چه رفتارهایی را انجام می دهد و چرا و چگونه؟ به عنوان مثال یادگیری که رفتاری انسانی است، مطالعه می شود تا روشن گردد انسان چه رفتارهایی را می آموزد؟ چگونه می آموزد؟ و چه عواملی بر یادگیری او مؤثرند؟ که حاصل این تحقیقات با عنوان نظریه های یادگیری، در روانشناسی مطرح شده است. این گزاره های جملگی توصیفی اند. اما کار روانشناسان محدود به این نیست، بلکه می کوشد با استفاده از این گزاره های توصیفی، مشکلات انسان را در زمینه های مختلف یادگیری حل کند. برای مثال، روانشناسی سعی دارد شیوه های تدریس یا شیوه های مطالعه ای را طراحی کند که میزان یادگیری و عمق یادگیری را افزایش دهد. بنابراین روانشناسی، هم شامل گزاره های توصیفی است و هم شامل گزاره های تجویزی. در مقابل، علم اخلاق تنها شامل گزاره های تجویزی است؛ بدین بیان که تنها به ما می گویند چه صفت ها و رفتارهایی خوب است و با استفاده از چه روش هایی می توان آنها را در انسان ایجاد کرد. از سوی دیگر روانشناسی، رفتارهای انسان در حیطه های مختلف - مانند رفتارهای اخلاقی، دینی، علمی، عاطفی و زیستی انسان - را مطالعه کرده، از آن برای بهبود رفتارهای انسان در این زمینه ها بهره می جوید. اما علم اخلاق تنها به مطالعه ی بعد اخلاقی انسان و رشد و هدایت آن می پردازد. بنابراین قلمرو روانشناسی از این دو نظر وسیع تر از علم اخلاق است: نخست آنکه در روانشناسی همه ی ابعاد وجودی انسان بررسی می گردد؛ در حالی که در علم اخلاق تنها به بعد اخلاقی انسان پرداخته می شود. دوم آنکه در روانشناسی، هم گزاره های توصیفی وجود دارد و هم گزاره های تجویزی، اما در علم اخلاق تنها با گزاره های تجویزی سر و کار داریم. گذشته از وسعت قلمرو روانشناسی، اخلاق از دو جهت به علم روانشناسی وابسته است: نخست در شناخت ابعاد وجودی و قوای انسان و چگونگی رفتار او، چرا که این آگاهی ها برای شناسایی صفت های پسندیده و ناپسندیده امری ضروری است؛ دوم در شناسایی راه های مؤثر برای ایجاد صفات پسندیده و رهایی از صفت های ناپسند. برای مثال، علم اخلاق در صورتی در تربیت اخلاقی موفق خواهد بود که بداند یک صفت چگونه در انسان به وجود می آید؟ چه عواملی در تقویت یا تضعیف یک صفت مؤثرند؟ چگونه می توان فرد را به انجام عملی وادار کرد یا او را از انجام آن بازداشت؟ علم اخلاق این آگاهی ها را نیز از علم روانشناسی به دست می آورد. بدین ترتیب، آشکار می شود که روانشناسی افزون بر اینکه فراگیر تر از تعلیم و تربیت است، منبعی برای تعلیم و تربیت محسوب می شود.

از صفحات دیگر نیز دیدن نمایید

بعدی

قبلی

مطالب پیشنهادی