تعبیر خواب مار

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.
الف آ ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی

تعبیر خواب مار یا به عبارتی Snake را در سایت پیچک بخوانید.

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار از نظر ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است.

اگر بیند كه با مار جنگ كرد، دلیل است با دشمن خصومت كند. اگر بیند كه مار بر وی خیره شد، دلیل است كه دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر كند.

اگر بیند كه گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند كه مار به دو پاره كرد، دلیل است كه مال دشمن خورد.

اگر بیند كه ماری مرده، دلیل كه آفتی از وی رفع شود.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

تعبیر خواب مار از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه ماری سفید بگرفت،دلیل بزرگی بود.

اگر بیند كه مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است كه دشمن او زاهد و صالح بود.

اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند كه ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

تعبیر خواب مار از نظر جابر مغربی

جابرمغربی گوید: اگر كسی بیند كه از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذكر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل كه فرزند دشمن او است.

اگر بیند كه مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است كه بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

تعبیر خواب مار از نظر امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است.

اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

تعبیر خواب مار اول از نظر امام صادق : دیدن مار در خواب نشانه دشمن پنهان است که ممکن است ناشناس باشد و یا آشنایی باشد که دشمنی اش مشهود نیست.

دومین تعبیر خواب مار از نظر امام صادق : دیدن مار می تواند اشاره به زندگانی داشته باشد که همراه با لذت است.

سومین تعبیر مار از نظر ایشان : تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به سلامتی دارد.

تعبیر چهارم دیدن مار در خواب از نظر امام صادق اینچنین بیان شده است : تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به پادشاهی دارد که این تعبیر در صورتی درست است که شما بر مار غلبه کنید.

تعبیر ششم مار توسط امام جعفر صادق اینطور بوده است : تعبیر دیگر دیدن مار نیز اشاره به سپه سالاری و بزرگی دارد

هفتمین تعبیر از نظر ایشان : تعبیر دیگر دیدن مار در خواب رسیدن به بزرگی و دولت است.

تعبیر هشتم مار به خواب دیدن : تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به زنی دارد که خوش خط و خال است و باید از او ترسید.

معنی دیگر دیدن مار در خواب رسیدن به مردا آرزو‌ها است.

معنی دیگر دیدن مار در خواب پسر دار شدن است.

دهمین تعبیر دیدن مار نیز اشاره به سیلاب دارد.

تعبیر خواب مار رنگی

تعبیر خواب مار

خواب مار رنگی و مار افعی نشانه چیست؟

یکی از معمولی‌ترین خواب‌هایی که ممکن است شخص در طول شبانه روز ببیند و فکرش را درگیر کند، دیدن خواب مار است. اما دیدن این خواب تعابیر مختلفی دارد و این تعابیر به رنگ، جسه و افعی بودن آن بستگی دارد که در ادامه به آن اشاره شده است.

دیدن خواب مار همراه با احساسات مختلفی همچون ترس، نگرانی یا خشم باشند که بیننده رویا را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اما مهم‌ترین چیزی که در خواب توجه بییینده را جلب می کند رنگ مار است و می خواهد بداند چه مفهومی به او القا می کند. به طور مثال مار سیاه یا مار قرمز چه تعبیری می تواند داشته باشد.

تعبیر خواب مار از نظر قرآن

اگر بخواهیم به تعابیر مار در قرآن بپردازیم متوجه می شوی که واژه‌های مار و اژد‌ها کلا سه بار در قرآن به کار رفته است که در ادامه به آن‌ها می پردازیم.

واژه «حیّه» یک مرتبه در قرآن آمده است: «فالقا‌ها فاذا هی حیه تسعی»، موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد (طه/۲۰).

کلمه «ثعبان» دو مرتبه در قرآن به کار رفته است: «فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین»، ناگهان عصای خود را افکند و اژد‌های آشکاری شد (اعراف/۱۰۶ وشعراء/۳۲).

واژه «جانّ» به معنای مار، در قرآن کریم دو بار تکرار شده است: «و ألق عصاک فلما رأ‌ها تهتز کان‌ها جانّ، ولی مدبراً و لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون»، و عصایت را بیفکن هنگامی که آن را مشاهده کرد. دید با سرعت همچون ماری کوچک می دود، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد،‌ای موسی! نترس که رسولان در نزد ما نمی ترسند (نمل/۱۰) و نیز (قصص/۳۱).

دیدن مار در خواب بنا بر آیات قرآن به دشمن تعبیر می شود که بدعت گر است.

اگر مار دور گردن تو حلقه زده باشد معنی خواب این است که زکات مالت را نیم دهی.

«سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران/۱۸۰)

تعبیر خواب مار رنگی

تعبیر خواب مار از نظر حضرت یوسف

مار در خواب دیدین به معنای رسیدن یک بلا از سمت دشمن شماست که از آمدن آن بلا بر سر شما خوشحال می شود.

اگر در خواب دیدید که مار از شکم شما خارج می شود مفهوم این خواب این است که فرزند شما با شما دشمنی می کند.

اگر در خواب دیدید که مار شما را می گزد مفهوم این خواب این است که دشمن به شما آسیب می رساند.

اگر مار کوچک باشد نشان دهنده دشمن ضعیف و کوچک است و مار بزرگ در خواب دیدن نشان دهنده دشمنی بزرگ و خطرناک است.

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار از نظر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی معتقد است که مار در خواب دیدن اشاره به دشمنی دارد که شما از وجودش آگاهی ندارید و شما را غافلگیر خواهد کرد. این دشمن زیبا و خوش خط و خال است و به همین دلیل است که عده‌ای مار را به زن تعبیر می کنند.

این دشمن ممکن است در خانه شما باشد و در کمترین زمانی که فرصت پیدا کند نیشش را به شما می زند.

مار در خواب می تواند به مال و ثروت نیز تعبیر شود، ثروتی که از وجودش آگاهی ندارید و به شما می رسد مانند رسیدن یک ارث غیر مترقبه. ریشه این تعبیر در این است که در قدیم و زمان‌های کهن اعتقاد بر این بود که گنج‌ها توسط مار‌هایی حفاظت می شوند.

توجه داشته باشید که مار در خواب می تواند زن زیبایی باشد که در عین زیبایی خطرناک است و در عین خطرناک بودن به دل می نشیند. به هیچ عنوان در خواب در چشم مار خیره نشوید و خیره شدن در چشم مار در خواب اصلا مبارک نیست.

کشتن مار پیروزی بر رقیب و دشمن است، ولی اگر این کا را کردید به زودی از کار خود پشیمان خواهید شد.

تعبیر خواب مار بزرگ

بنا بر گفته ابن سیرین درباره تعبیر خواب مار بزرگ : تعبیر خواب مار های بسیار بزرگ و قوی ، دشمنی بزرگ و قوی است ، اگر در خواب ببینید که مار بزرگی دارید ، یعنی با بزرگان پیوند و ارتباط برقرار می کنید.

اگر با یک مار بزرگی درحال جنگیدن هستید و آن را شکست دادید ، یعنی با یک دشمن بزرگ جنگیده و آن را شکست می دهید ، اگر مار بزرگ را کشتید و گوشت آن را خوردید ، تعبیر آن این است که دشمن بزرگی را شکست داده و اموال وی را مصادره کرده و برای خودتان خرج خواهید کرد.

تعبیرخواب مار عظیم الجثه از نظر جابر مغربی

جابر مغربی درباره تعبیر خواب مار عظیم الجثه می گوید اگر ببینید چنین ماری شما را بلعیده ، ممکن است دشمنی شما را بکشد ، اگر سوار بر آن شده و آن را رام کردید ، دشمنی بزرگ از شما اطاعت خواهد کرد و همه چیز برای شما درست خواهد شد.

تعبیر خواب مار افعی

تعبیر خواب مار افعی در واقع نشانه فریب و دردسر از طرف دشمن است.

تعبیر خواب افعی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر یک بانوی جوان در خواب ، مار افعی دیده باشد ، یعنی شخصی وی را فریب داده و به دردسر خواهد افتاد ، اگر مار افعی از وی فرار کرد ، یعنی توان مقابل حمله های دیگران را دارد و می تواند از خود دفاع کند.

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار افعی از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید مار افعی آشنای شما را نیش زد و او، چون مرده نقش بر زمین شد، اما در همان حالت نفس می کشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته‌ها ناپدید می شوید، نشانه آن است که دوستان شما از واقعه‌ای بد، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.

اگر یک بانوی جوان در خواب ، مار افعی دیده باشد ، یعنی شخصی وی را فریب داده و به دردسر خواهد افتاد ، اگر مار افعی از وی فرار کرد ، یعنی توان مقابل حمله های دیگران را دارد و می تواند از خود دفاع کند.

تعبیر خواب مار افعی از نظر لیلا برایت

تعبیر خواب مار افعی از نظر لیلا برایت اینطور است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می کند و در واقع مار افعی را یک تهدید بشمار آورده است.

اگر یک مار افعی شما را نیش زد ، یعنی با افرادی همنشینی می کنید که به شما ضرر می رساند ، می تواند مالی باشد یا نحوه دیگری زیان کنید.

تعبیر خواب مار های رنگی

دیدن مار های رنگی در خواب تعابیر مختلفی دارد ، تعبیر خواب مار های رنگی ممکن است کمی متفاوت باشد.

تعبیر خواب مار سیاه ، تعبیر خواب مار قرمز ، تعبیر خواب مار سفید ، تعبیر خواب مار سیاه و سفید ، تعبیر خواب مار قهوه‌ای ، تعبیر خواب مار زرد ، تعبیر خواب مار خاکستری که البته همه آنها در تعبیر خواب مار ، تعابیر مشترکی دارند اما باتوجه به رنگ مار ، کمی باهم تفاوت خواهند داشت که در ادامه به آن می پردازیم:

تعبیر خواب مار زرد

تعبیر خواب مار زرد نشان دهنده ترس است ، همچنین قدرت شخصی و شناخت ارزهای خود را نیز در بر می گیرد.

برخی معبران تعبیر خواب مار زرد را اینطور تعبیر می کنند که یعنی بخشی از درون شما از قدرت خودتان می ترسد و این قدرت در زمانی که از چیزی بترسید بیشتر خودش را نشان می دهد.

رنگ زرد به معنی بیان سلیقه شخصی ، پوشش و زندگی است و ممکن است ارتباطی بین این رنگ و آلوده شدن به گناه وجود داشته باشد.

برخی تعبیر خواب مار زرد را به فشار اطرافیان و تحمیل خواسته هایشان به شما تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب مار سیاه

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مار سیاه اینطور نوشته است: اگر مار های سیاه در خواب دیدید ، تعبیرش دشمنان فراوان خواهد بود.

دیدن مار سیاه در خواب نشان دهنده خطر زیاد است ، حتما مراقب باشید ، این رویا یک مفهوم کاملا منفی دارد و احتمالا تحولات خوبی در انتظارتان نیست.

مار سیاه و کوچک به شرایط مادی تعبیر می شود و به شما می گوید که برای پیشرفت مادی ، آمادگی کافی ندارید.

اما پوست اندازی مار سیاه ، یعنی در آینده تحولات مثبتی در زندگی شما رخ خواهد داد و تعبیر خوبی دارد.

تعبیر خواب مار قرمز

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مار قرمز اینطور نوشته است : اگر مار قرمز دیدید ، یعنی شما یک دشمن خوش گذران دارید.

مار قرمز به معنی مشکلات در روابط است و این معنی را می دهد که امکان عبور از موانع بسیار دشوار است.

اگر یک مار قرمز در تعقیب شما بوده است ، یعنی ترس و نگرانی زیادی درباره موقعیت شما وجود دارد اما نتیجه مطلوبی بدست خواهد آمد.

تعبیر خواب مار قهوه ای

در خصوص تعبیر خواب مار قهوه ای رنگ ، باتوجه به شرایط خواب ، می تواند تعبیر مثبت یا منفی داشته باشد ، تعبیر مار قهوه ای ابتدا به مراقبت و حفاظت برمیگردد.

دومین تعبیر درباره مار قهوه ای ، نشان دهنده اعتیاد است که باید آن را جدی گرفته و به آن غلبه کنید .

تعبیر خواب حرف زدن با مار

تعبیر خواب حرف زدن با مار یا به عبارت دیگر ، تعبیر خواب صحبت کردن با مار بیانگر کسب دانش و مهارت های جدید در زندگی است و خبر از برخی امکانات جدید می دهد.

تعبیر خواب مار کبری یا به عبارتی sleep mar ( Snake ) kobra ( cobra ) یا تعبیر خواب مار کبرا بسیار شبیه به تعبیر خواب مار افعی است که در همین صفحه تعبیر شده است ، لذا از نوشتن دوباره آن اجتناب می کنیم.

تعبیر خواب مار آبی

تعبیر خواب مار آبی ، ماری که در آب زندگی می کند و نه مار به رنگ آبی ، تعبیر مار که در آب شنا می کند :

باتوجه به اینکه اکثر مار های آبی کاملا بی خطر هستند ، تعبیر خواب مار آبی بدین معنی است که دشمنی دارید که امکان رساندن زیان به شما را ندارد.

تعبیر خواب مار در آب

اگر مار یا مار هایی را در آب دیدید ، این رویا اینطور تعبیر می شود که از وضعیت موجود رضایت ندارید و قصد دارید شرایط را طوری که دوست دارید تغییر دهید.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.
الف آ ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی

تعبیر خواب

مطالب پیشنهادی