تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف آبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

آب

محمد بن سيرين گويد: اگر بيندكه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن ...

آب بيني حضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند. اگر بيند آب از بيني او همي آمد...
آب دهان محمد بن سيرين گويد: اگر بيند آب دهان مي انداخت، سخني گويد كه او را حلال...
آبادانی محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه جايگاهي خراب را آبادان همي كرد، چون ...
آبادی آبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا. در ...
آبخانه محمد بن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه آب خانه همي ساخت، دليل ...
آبدستان محمد بن سيرين گويد: آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و ...
آبستنی محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دليل ...
آبشار آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آن ...
آبكانه محمد بن سيرين گويد: خوردن آبكانه دليل بر رنج و بيماري تن كند. اگر بيند كه ...
آبگينه حضرت دانيال گويد: آبگينه در خواب زن بود، اگر بيند كه در آبگينه آب همي خورد ...
آبله محمد بن سيرين گويد: آبله درخواب زيان مال بود. اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به...
آبنوس محمد بن سيرين گويد: ديدن آبنوس در خواب، مردي بود ك در كار خويش سخت...
آتش حضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهای ...
آتش افروختن محمد بن سيرين گويد: آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بي دود...
آتش پرستيدن حضرت دانيال گويد: اگر كه آتش را مي پرستيد و سجده مي كرد، دليل كه ...
آتش دان محمد بن سيرين گويد: آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن...
آتشكده محمدبن سيرين گويد: آتشكده به خواب، جايگاه مكرره بود.ابراهيم كرماني گويد ...
آجر آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نيز عواملي که مي توانند موجب...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف آبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل