آثار توکل در متون اسلامی آثار بسیاری برای توکل بر شمرده اند که ما در اینجا تنها به مهمترین آنها اشاره می کنیم: نخستین نتیجه توکل رهایی از ترس و اضطراب و رسیدن به آرامش است. امام صادق (ع) می فرماید: آن که کارهای خود را به خداوند واگذارد، در راحتی و خوشی و آرامش دائمی است. مؤمن در آرامش است؛ زیرا از کسی جز خدا نمی ترسد و از سوی دیگر می داند خداوند او را هیچ گاه به حال خود رها نمی کند و او را در هر حال یاری خواهد کرد: وَ کَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ؛ و یاری کردن مؤمنان بر ما فرض است. دومین اثر توکل بی نیازی از غیر خدا و دستیابی به عزت است. امام صادق (ع) می فرماید: بی نیازی و عزت در گردش اند. پس هر گاه به توکل برسند، در آنجا ساکن می شوند. بدیهی است که در این جهان جز خداوند را مؤثر و فاعل مستقل نمی داند، تنها از او امید یاری دارد؛ چرا که می داند کسی نمی تواند بر خلاف خواست و ارادا اش کاری انجام دهد و او را یاری کند. بی نیازی از دیگران نیز فرد را نزد آنان گرامی و عزیز می کند، از آن رو که سرچشمه ی همه ی پستی ها نیازمندی و گشودن دست نیاز به سوی دیگران است. سومین اثر توکل قدرتمندی است. از پیامبر (ص) روایت شده است: هر که می خواهد قدرتمند ترین مردم باشد، بر خداوند توکل کند. توکل موجب می شود مؤمن از همه ی مردم قدرتمند تر گردد؛ زیرا مؤمن، به خالق جهان هستی - که حاکم بر همه چیز و سرچشمه ی همه ی قدرت هاست - اتکا دارد.

از صفحات دیگر نیز دیدن نمایید

بعدی

قبلی

مطالب پیشنهادی