تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

مورد حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مورد بر چهاروجه است. اول: مزدوران. دوم....
موزه حضرت دانيال گويد: ديدن موزه در خواب به زمستان، دليل خير بود و تابستان، دليل...
موش ديدن موش، دليل زني بود كه به ظاهر مستوره نمايد و در باطن فاسق بود. اگر...
موم ديدن موم سفيد درخواب، دليل مال ونعمت است و موم زرد، دليل بيماري است. اگر...
مويز ديدن مويز مال و نعمت است. ابراهيم كرماني گويد: اگر آب از مويز جدا كرد دليل كه...
ميِ پخته ديدن ميِ پخته در خواب، دليل بر مال حرام بود. اگر بيند مي پخته خورد، دليل كه به...
ميخ ديدن ميخ درخواب، دليل برادر است. اگر بيند ميخي بر ديوار زد، دليل كه برادرش را...
ميش ديدن ميش درخواب، دليل بر زني بود كريمه يا مردي بزرگ. اگر ديد ميشي داشت...
ميوه حضرت دانيال گويد: هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع....
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل