تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

مطربي اگر ديد مطربي كرد و روي مي زد، دليل كه به چيزهاي حرام آيد و در ديدن مطربي...
مطهره محمدبن سيرين گويد: اگر ديد مطهره نو داشت، دليل منفعت است از سفر، اگر كهن...
معلمي كردن اگر ديد معلمي مي كرد، دليل شرف و بزرگي است. اگرمعلمي كودكان مي كرد، دليل...
مغرب ديدن مغرب به خواب به تاويل چندان نيكو نباشد زيرا كه جاي فرورفتن آفتاب است...
مغز حضرت دانيال گويد: ديدن سر و مغز و استخوان درخواب، دليل بر مالي بود كه....
مقل اگر كسي ديد مقل از درخت باز مي كرد، دليل كه كاري بي منفعت كند. اگر ديد...
مقنعه ديدن مقنعه زن را، دليل شوي بود و مرد را، دليل زن است. اگر زني بيندكه مقنعه از...
مكّه اگر ديد در كعبه بود، دليل كه زيارت كند. اگر مكه را آبادان ديد، دليل مال بود. اگر...
مگس درخواب، دليل بر مردي سفله بود. اگرديد مگسان بر وي جمع شدند، دليل كه از...
ملخ ديدن ملخ زنده، دليل مال است و ملخ پخته، دليل بر درم و دينار بود . اگر بيند ملخي...
منادي اگر ديدمنادي بود چندان كه كلامش موافق علم و حكمت است و به نفس خود مردي...
مناره ديدن مناره در خواب، دليل بر مردي بود كه مردم را به راه راست خواند. اگر ديد مناره...
منبر ديدن منبر در خواب، دليل بر پادشاه ملسمان بود. اگر بيند بر سر منبر رفت و خطبه...
منشورنامه اگر كسي بيند پادشاهي يا عالمي يامرد صالحي منشور به وي داد كه در آن كلام...
منقار اگر بيند او را به سانِ مرغان منقار بود، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر بيند...
مهر نهادن اگر بيند بر گل مهر نهاد، دليل راحت است. اگر بيند بزرگي انگشتري به وي داد و...
مهره اگر كسي بيند مهره يافت، دليل كه به قدر مهره مال يابد يا از سفر راحت بيند...
مهماني ديدن مهمان كردن درخواب، دليل بر اجتماع بود در چيزي. اگر بيند قومي را به...
مورچه مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل