تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

مُخَنّث محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مخنث شده بود و خود چون زنان بياراست، دليل...
مداد محمدبن سيرين گويد: ديدن مداد، دليل بر طلب معيشت و يافتن مراد بود. اگر بيند...
مذكر محمدبن سيرين گويد: مذكر به خواب به معني پنددهند بود. اگر كسي بيند كه مردي...
مذي (آب نشاط) محمدبن سيرين گويد: اگر مذي در خواب بيند، دليل شادي بود به قدر آن.
مرجان محمدبن سيرين گويد: ديدن مرجان به خواب،دليل زن بود يا فرزند. اگر بيند كه مرجان...
مرد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي مردي معروف به خواب بيند، دليل كه در بيداري...
مردار سنگ محمدبن سيرين گويد: ديدن مردار سنگ، دليل بيماري بود چنانكه در آن بيم هلاك...
مردم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مردم جامه هاي سفيد يا سبز داشتند، دليل عيش...
مردن حضرت دانيال گويد: اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وي بگريستند تا وقتي كه وي...
مرده ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده...
مرزنگوش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرزنگوش بوئيد، دليل كه او پسري ايد عالم و دانا. اگر...
مرغ محمدبن سيرين گويد: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه...
مرغابي مرغ آبي در خواب ديدن خبري است غم انگيز که کانون خبر در دوردست قراردارد...
مرغزار محمدبن سيرين گويد: ديدن مرغزار به خواب، دليل بر اسلام بود. اگر بيند در مرغزاري...
مركّب محمدبن سيرين گويد: مركب در خواب طلب كردن معيشت و يافتن مال است. اگر...
مرهم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرهم بر اندام ريش نهاد، دليل بر صلاح دين اوست...
مرواريد حضرت دانيال گويد: ديدن مرواريد، دليل بر فرزند خود يا فرزند كنيزك است...
مزدوران محمدبن سيرين گويد: اگر ديد مزدوران در خانه او كار مي كردند، دليل كه با كسي...
مزوره محمدبن سيرين گويد: مزورها درخواب چون ترش نبود و چربي در وي نباشد دليل....
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل