تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

مژگان محمدبن سيرين گويد: ديدن مژگان چشم درخواب، دليل بر نگاه داشتن دين است. اگر...
مس اگر بيند مس داشت و دانست كه ملك او است، دليل كه به قدر آن مال يابد...
مستي مستي به خواب دليل بر مال حرام است و كاهل نمازي. جابرمغربي گويد: ديدن...
مسجد ديدن مسجدِ ابادان، دليل بر مرد عالم است كه مردم پيش او آيند از بهر صلاح دين. اگر...
مسح كردن اگر مردي در خواب ديد كه مسح كرد، دليل كه او را فرزندي آيد عالم و مردم متابعت....
مسكه روغن تازه بود. ديدن مسكه در خواب، دليل بر مال حلال است. اگر ديد مسكه داشت...
مسلمان شدن اگر مردي ديد مسلمان بود و ديگر باره مسلمان شد، دليل كه كار او مستقيم شود. اگر...
مسمار اگر مسمار درخواب ديد، دليل بود بر مردي كه به كارهاي مردم پيوندند. اگر چيزي...
مسواك اگر ديد مسواك مي كرد، دليل كه مال خود را به چيزي صرف كند. جابرمغربي گويد...
مسواک مسواک هميشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها ديده شود باز هم دندان ها...
مشرف شدن اگر ديد بر جائي مشرف شد، دليل كه دشمن با وي حيله كند. اگرديد بر آب صاف...
مشرق ديدن مشرق به خواب، دليل بر ملوك عالم است و برآمدن آفتاب، دليل بر حاجت روائي...
مشرك اگر مشرك مسلمان شد، دليل كه در مسلماني بميرد. اگر مشركي سوي قبله نماز...
مشعبدباز اگر ديد مشعبدباز شده بود، دليل كه كارهاي باطل كند. اگر ديد در مشعبد باز نگاه...
مشك اگر ديد مشك داشت، دليل كه مردم او را ثنا گويند. اگر بيند بويِ مشك مي شنود...
مشك آب ديدن مشك آب درخواب، دليل سفر است. اگر بيند مشكي نو داشت دليل كه به...
مُصحف حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مصحف خواندن، دليل علم و حكمت است. اگر...
مصور اگر صورت جانور مي كشيد، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد. جابرمغربي گويد: اگر...
مطبخ مطبخ به خواب، دليل بر زني خادمه بود. اگر ديد در خانه خود مطبخ ساخت از گل و...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل