تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

توبه كردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت...

توپ (توپ بازي) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال...
توت توت شيرين خوردن در خواب، روزي است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است...
توتون توتون همان چيزها و کارهايي است که خود بيننده خواب و ديگران را مي آزارد و...
توتيا ابراهيم كرماني گويد: توتيا در خواب ديدن، مال است. اگر كسي توتيا در چشم كشيد...
تورات محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تورات همي خواند، دليل كه وي را قوتي پديد آيد...
تون تون همان اجاق است با معيار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نيز اشاره شده...
تونل تونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ما است. راهي که داريم...
تير تير مردي است راستگو و صديق که با همه صنف و طبقه اي مي جوشد ولي تحت...
تکمه تکمه در خواب خيلي چيزها مي تواند باشد که بستگي به موقعيت بيننده خواب دارد...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل