تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

تتماج محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تتماج به گوشت بره يا گوشت گوسفند و...
تخت محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه بر تخت نشسته است و بر آن تخت ...
تخت خواب تخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد به زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي...
تخم كاشتن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه تخم كاشت و باز جمع كرد، دليل...
تخمه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را تخمه است، دليل كه مال زني خورد و فساد كند...
تذرو محمدبن سيرين گويد: تذرو مرغي است و درخواب مردي غدّار است و تذرو ماده زني...
ترازو محمدبن سيرين گويد: ترازو در خواب قاضي است. اگر بيند ترازوي نو داشت يا كسي...
ترازوگر به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير...
تراس تراس در خواب هاي مضر است. راهي است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتي...
ترب ابراهيم كرماني گويد: تُرُب به خواب ديدن غم و اندوه است. خاصه كه خورند و اگر...
تربچه تربچه ديون کوچک و بدهي هاي خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه...
تربد محمدبن سيرين گويد: تربد درخواب ديدن، دليل بر غم و انديشه كند. اگر بيند خورد...
ترخون محمدبن سيرين گويد: مردي بدگوهرِ بدكردار است، زيرا كه اصل وي، سپند است...
ترس ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه...
ترسائي ابراهيم كرماني گويد: اگر مسلماني بيند ترسا شد، دليل كه او را در راهي بدعت...
ترسيدن محمدبن سيرين گويد: ترسيدن در خواب، ايمني است و هر كه در خواب ديد مي...
ترشي ديدن ترشي ها در خواب خوب نيست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشي در...
ترشيها محمدبن سيرين گويد: ترشي ها خوردن در خواب، انديشه و غم است. خاصه ميوه...
ترف (قره قروت) محمدبن سيرين گويد: ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر ديد ترف همي خورد...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل