تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

ترمز ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي...
ترمه ترمه در خواب فريب و نيرنگ است و مجذوب شدن به دنياي خالي از معنويات و ظاهر...
ترن ترن زندگي است و کوپه خانواده. معبران خارجي تا آن جا که نوشته هايشان را...
ترنج حضرت دانيال گويد: ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوي خوش دارد و به طعم و...
ترنگبين محمد بن سيرين گويد: ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار...
تره محمدبن سيرين گويد: از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود، دليل بر مضرت كند.
تره دوغ محمدبن سيرين گويد: خوردن تره دوغ به خواب، دليل بر غم و اندوه كند.
تره فروشي اگر كسي به خواب بيند تره فروشي كرد، تاويلش نيكو است، زيرا كه به دست او...
ترياك محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ترياك از بهرِ بيماري خورد، دليل كه از رنج...
ترياک ترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگر در...
تريبون تريبون در خواب تجسمي است از غرور و خود خواهي و تفاخر و زياده طلبي. چنان...
تزويج محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود...
تسبيح ديدن تسبيح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگي و ترس از عقوبت...
تسبيح كردن محمدبن سيرين گويد: تسبيح كردن به خواب، مطيع بودن است بر فرمان حق. اگر بيند...
تشت اگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي است و اگر مرد ببيند غير طبيعي است و در خواب...
تشنگي محمدبن سيرين گويد: سيرابي در خواب، بهتر از تشنگي است. اگر بيند به غايت...
تعويذ محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند تعويذ با خودداشت از نامهاي خداي...
تغار تغار زني است غمگسار و صالحه كه خانه او را به صلاح دارد و راه خير به مردم...
تفشله بدان كه تفشله به فارسي عدس پخته است. اگر كسي آن را در خواب بيند، دليل بر...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل