تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

تفنگ چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق...
تقويم تقويم يا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدير است. تقويم اعمال نيک و بد...
تكبير كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان...
تگرگ محمدبن سيرين گويد: تگرگ درخواب عذاب و تنگي دنيا است، مگر اندك بود. اگر به...
تلفن تلفن ديدار دوستان و عزيزان است. اين در صورتي است که زياد با تلفن سر...
تلويزيون ديدن تلويزيون در خواب جهانگردي و سير و سياحت و مسافرت است. چنانچه در...
تلکس و تلگرام تلکس و تلگرام در خواب هاي ما خبر آشنايي و دوستي است. اگر گمشده يا...
تمام شدن كار محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب ديد كه كارهاي دنيائي او تمام گشت و...
تمشک تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد...
تن محمدبن سيرين گوديد: تن در خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه است و معيشت مردم...
تندر به لغت پارسي رعد است و ديدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام...
تنديس معبران کهن سنتي که در تعابير خويش به نقش زن در زندگي مرد زياد تکيه مي کرده...
تنديسها محمد بن سيرين گويد: تنديس ها كه سايه آن بر زمين افتد، چون به خواب بيند غم...
تنگي محمدبن سيرين گويد: اگر ديد از تنگي به فراخي آمد از پايگاهي و به جايگاهي ايمن...
تنور محمدبن سيرين گويد: تنور در خواب مهتر است و كدخداي خانه وبعضي از معبران...
ته چين ديدن ته چين در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است. ته چين مائده و نعمت است...
ته ديگ ته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگر کار مهمي در دست انجام داشته باشيد...
تهمت تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است...
توبره محمدبن سيرين گويد: توبره در خواب خير و بركت و منفعت است، خاصه كه نو بود...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل