تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04

چمباتمه

اگر بيننده خواب ببيند که چمباتمه نشسته است در آينده با کاري روبه رو مي شود...

چمدان چمدان يا جامه دان خالي، آينده بيننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است...
چمن چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گوياي اين است که زندگي ما گستردگي دارد...
چنار چنار درختي است که زنده و مرده اش مفيد است و به تساوي مورد بهره برداري....
چنبره چنبره لنگ يا پارچه اي است که ابتدا تاب مي دهند و بعد به صورت دوايري متحد المرکز...
چنگ زدن محمدبن سيرين گويد: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بيند چنگ مي زد...
چنگال اگر كسي خود را چون مرغان چنگال دار بيند، دليل كه او را قوت است در كسب ...
چنگک چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشي و ريزه خواري. اگر ببينيد که چنگکي بر...
چهار پا چنانچه در خواب ببينيد که چهار پايان بسياري داريد مال و نعمت نصيب شما مي شود...
چهارپاي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند چهارپائي را فرا گرفت و آن چهارپاي مطيع و فرمانبردار...
چوب محمدبن سيرين گويد: چوب در خواب ديدن، نفاق است و بعضي از معبران گويند: چوب...
چوب پنبه چوب پنبه در روياهاي ما مردي است تن لش، پرخور و بيکاره و غير مفيد که با ادعاي...
چوب کبريت چوب کبريت بر خلاف چوب پنبه، آدمي است کوچک ولي مفيد و موثر که با وجود...
چوبک چوبک نيز از چيزهايي است که فقط زنان در خواب مي بينند و به ندرت ممکن است...
چوپان چوپان در خواب ديدن بسيار نيکو است و خوابي است مبارک و ميمون. بيشتر انبيا...
چوگان چوگان گسستگي و پريشاني است و از اين خانه به آن خانه رفتن و از اين شهر به....
چوگان زدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند چوگان در دست داشت و گوي مي زد، دليل كه آن...
چيت چيت چلوار نقاشي شده است. آنچه در مورد چلوار گفتيم در مورد چيت نيز تا حدي...
چين پليسه چين پليسه همان تعبيري را دارد که در پرده گفتم منتها شديدتر و ديدنش در خواب...
 

01 - 02 - 03 - 04

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل