تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04

چرك

محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب بيند كه جامه چركين داشت، دليل كه آن...

چرم ديدن چرم حيوانات در خواب مالي است که به زحمت و تلاش به دست مي آيد. اگر...
چروک اگر در خواب ببينيد که چهره شما چروک پيدا کرده و پير شده ايد عزت و جاه شما...
چرک چرک، آلودگي جسمي و روحي است و کراهتي است که نا خودآگاه از مشاهده...
چسب چسب در خواب شما زن يا مردي است خير و نيکوکار و مصلح که نيکي مي کند و...
چشم محمدبن سيرين گويد: چشم به خواب ديدن مرد بينائي است كه بدان راه هدي...
چشمه محمدبن سيرين گويد: چشمه در خواب مهتري بود و جوانمردي بخشنده. چون آب...
چغاله چغاله در خواب مالي است حرام يا پولي است که به ناحق نصيب بيننده خواب مي...
چغانه محمدبن سيرين گويد: چغانه در خواب، سخن باطل و دروغ است. اگر بيند چغانه...
چغندر محمدبن سيرين گويد: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر كسي بيند چغندر...
چفت چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب هاي ما کسي است که هم مي تواند...
چك محمدبن سيرين گويد: اگر كسي چك مهره به وي داد، يا مهره كرده بيافت، دليل كه...
چكاوك به فارسي قبره خوانند و تاويلش در خواب، فرزند يا غلام بود. اگر در خواب بيند كه...
چلاق اگر در خواب ببينيد که چلاق شده ايد و قادر به برخاستن نيستيد نشان آن است که...
چلچراغ ديدن چلچراغ يا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه...
چلچله لطفا به حرف ـ پ ـ کلمه پرستو نگاه کنيد.
چلو در حرف ـ ب ـ کلمه برنج و در حرف ـ پ ـ کلمه پلو در اين باره نوشته شده است
چلوار پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمي است که با بي گناهي...
چماق چماق يا چوبدست کلفت. از آن نوع که در نزاع ها يا راندن حيوانات مزرعه به کار مي...
 

01 - 02 - 03 - 04

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل