تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

دوال محمدبن سيرين گويد: دوال به خواب ديدن، خير و منفعت باشد. بر قدر و قيمت آن...
دوچرخه اگر سن دوچرخه سواري نگذشته باشد و گاهي نيز سوار دوچرخه مي شويد ديدن...
دوختن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند جامه خويش را مي دوخت كارش نيكو شود و حالش....
دود محمدبن سيرين گويد: دود به خواب، سلطاني ستمگر باشد. اگر بيند در جانب مشرق...
دودکش دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگي است و هر چه دود آن غليظ تر...
دوربين دوربين دو نوع است. يکي چشمي و ديگري عکس برداري يا فيلمبرداري. دوربين...
دوزخ محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در دوزخ شد و بيرون نيامد، دليل كند كه عاصي...
دوش محمدبن سيرين گويد: دوش خواب ديدن، دليل آهستگي مرد و جمال و زينت او بود...
دوشاب محمدبن سيرين گويد: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لكن نه بسيار. اگر...
ديگ محمدبن سيرين گويد: ديگ در خواب كدبانوي خانه است و خداوند خانه و هر نقصان...
ديگ پايه محمدبن سيرين گويد: ديگ پايه به خواب بر دو وجه است. اول: كدخداي خانه...
دينارها حضرت دانيال گويد: دينارها به خواب اگر عددش بيش از چهار است، دليل كه او را...
ديو محمدبن سيرين گويد: ديو در خواب دين دشمني بزرگ است مكار و فريفته. اگر كسي...
ديوار محمدبن سيرين گويد: ديوار در خواب، حال بيننده خواب است در دنيا. اگر بيند...
ديوانگي محمدبن سيرين گويد: ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن...
ديوانه اگر در خواب ديوانه اي را ببينيم که او را مي شناسيم کاري نادرست انجام مي دهيم...
دکتر ديدن دکتر در خواب زاييده و حشت از بيماري هاست در بيداري ما، ديدن دکتر در...
   
   
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل