تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

درباني

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه درباني مي كرد، دليل كه جاجتي كه دارد...

درخت درخت خود به خود هيچ تعبير مشخصي ندارد . معبران نوشته اند درختان بي بر...
درخت آبنوس دليل كند بر مردي فرمانده ازكارش و بعضي گويند: زن بود يا كنيزك.
درخت آلو دليل بود بر مردي طبيب كه نفعش به هر كس مي رسد و درخت آلوي زرد، دليل بود...
درخت امرود دليل بر مردي توانگر بود، كه خوش طبع و سازگار است.
درخت انار دليل بود بر مردي كه مال و نعمت بسيار دارد و بعضي گويند: دليل بر زني توانگر...
درخت انجير دليل بود بر مردي توانگر و خداوند نعمت.
درخت انگور دليل كند بر زني كريمه نيكو صورت نيكوكار.
درخت بادام دليل بود بر زني كه بدكردار باشد.
درخت بلوط دليل كند بر مردي بي خبر منافق با اهل خويش.
درخت بليل دليل كند بر مردي شريف و لطيف زبان كه كار مردم به دست او گشاده شود و بعضي...
درخت پسته دليل است بر مردي توانگر، اما بخيل.
درخت ترنج دليل كند بر مردي مخالف خود راي و بعضي گويند، دليل كند بر مردي صاحب جاه و ...
درخت جوز دليل كند بر مردي عجمي با اهل و عيال خود سخي بود. اگر بيند بر درخت جوز است...
درخت چنار دليل كند بر مردي مبارك كه منفعت از او به خويشان و دوستان رسد.
درخت حنظل به خواب ديدن، دليل بر مردي توانگر و با منفعت بود.
درخت خار دليل كند بر مردي بدكردار، كه شر او به مردمان رسد و كس منفعت نباشد.
درخت خرما به خواب ديدن درخت خرما، دليل و راهنماست بر مردي شريف و عالم بزرگ. اگر...
درخت زردآلو دليل كند بر مردي بيمار.
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل