تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

درخت زيتون دليل كند بر مردي كه خداوند اصل و نسب است، لكن در مال اندك است.
درخت سدر دليل كند بر مردي بزرگوار، لكن خداوند شرم بود.
درخت سرو دليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.
درخت سنجد دليل كند بر مردي سبك روح، محتشم و لطيف سخن و مردم نواز.
درخت سيب دليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.
درخت شفتالو به خواب ديدن، دليل كند بر مردي توانگر و حكيم كه نرم و آهسته باشد.
درخت شمامه دليل كند بر مردي تيز دولت و محتشم، لكن زود هلاك شود.
درخت صنوبر دليل كند بر مردي درويش بد دين، كه او را نه دين است و نه دنيا.
درخت عرعر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه درخت عرعر داشت، دليل است كه با مردي اصيل...
درخت عود دليل كند بر مردي نيكو روي، لطيف طبع، خوش زبان وتوانگر.
درخت فندق دليل كند بر مردي عرب و سخت دل، كه به لهو وطرب خوش باشد و خيرش كمتر است.
درخت كدو دليل كند بر مردي عالم يا طبيب با فرهنگ.
درخت گل دليل كند بر مردي شادكام سخن روا.
درخت گلنار دليل كند بر مردي شريف، كريم، جوانمرد و بعضي گويند، دليل كند بر مال و فرزند.
درخت مورد دليل كند بر مردي گران طبع، كه با مردمان ناسازگار است و بعضي گويند: درخت مورد...
درخت نارنج دليل كند بر مردي گران طبع بيمارگونه و زردوزي.
درخت ني دليل بود بر مردي بدخوي و سخن چين.
درختان حضرت دانيال و ابراهيم كرماني گويد: ديدن هر درختي كه به نزديك مردمان عزيز...
دردكردن اعضا محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه همه اندامهاي او درد مي كرد...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل