بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی یعنی بیا که آتش موسی نمود گل مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد این قصه عجب شنو از بخت واژگون خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر                                                   می خواند دوش درس مقامات معنوی تا از درخت نکته توحید بشنوی تا خواجه می خورد به غزل های پهلوی زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی ما را بکشت یار به انفاس عیسوی کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی مخموریت مباد که خوش مست می روی کای نور چشم من بجز از کشته ندروی                                                
  ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد کآشفته گشت طره دستار مولوی                                                  


کانال تلگرام فال و طالع بینی

تعبیر: دنیا مزرعه ای است که هرچه در آن بکاری همان را درو می کنی. پیروزی و شکست انسان نتیجه ی اعمال و رفتار اوست. در صورت شکست باید به اعمال و رفتار خود نگاه کنی تا اشتباهات و خطاهای خود را بشناسی و از آن تجربه کسب کنی و چراغ راه آینده سازی.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید