دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست که شنيدي که در اين بزم دمي خوش بنشست شمع اگر زان لب خندان به زبان لافي زد در چمن باد بهاري ز کنار گل و سرو مست بگذشتي و از خلوتيان ملکوت پيش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت                                                   گفت با ما منشين کز تو سلامت برخاست که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست پيش عشاق تو شب ها به غرامت برخاست به هواداري آن عارض و قامت برخاست به تماشاي تو آشوب قيامت برخاست سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست                                                
  حافظ اين خرقه بينداز مگر جان ببري کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست                                                  تعبیر: موجود نیست!
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید