نيست در شهر نگاري که دل ما ببرد کو حريفي کش سرمست که پيش کرمش باغبانا ز خزان بي خبرت مي بينم رهزن دهر نخفته ست مشو ايمن از او در خيال اين همه لعبت به هوس مي بازم علم و فضلي که به چل سال دلم جمع آورد بانگ گاوي چه صدا بازدهد عشوه مخر جام مينايي مي سد ره تنگ دليست راه عشق ار چه کمينگاه کمانداران است                                                   بختم ار يار شود رختم از اين جا ببرد عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد اگر امروز نبرده ست که فردا ببرد بو که صاحب نظري نام تماشا ببرد ترسم آن نرگس مستانه به يغما ببرد سامري کيست که دست از يد بيضا ببرد منه از دست که سيل غمت از جا ببرد هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد                                                
  حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه يار خانه از غير بپرداز و بهل تا ببرد                                                  تعبیر: در سختی های زندگی سست اراده و ترسو نباش. منتظر نباش تا دیگران برایت کاری انجام دهند. ثابت قدم و با اراده به استقبال خطرات و مشکلات برو تا گره از کار فرو بسته ات باز شود. امید و ایمان به خدا را فراموش نکن.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید