معاشران گره از زلف يار باز کنيد حضور خلوت انس است و دوستان جمعند رباب و چنگ به بانگ بلند مي گويند به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است نخست موعظه پير صحبت اين حرف است هر آن کسي که در اين حلقه نيست زنده به عشق                                                   شبي خوش است بدين قصه اش دراز کنيد و ان يکاد بخوانيد و در فراز کنيد که گوش هوش به پيغام اهل راز کنيد گر اعتماد بر الطاف کارساز کنيد چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد که از مصاحب ناجنس احتراز کنيد بر او نمرده به فتواي من نماز کنيد                                                
  وگر طلب کند انعامي از شما حافظ حوالتش به لب يار دلنواز کنيد                                                  تعبیر: نا امید نباش. روزگار خوشی در پیش خواهی داشت. خداوند با عاشقان صادق است. ریا و تزویر را از خود دور کن. دوستان و دشمنان خود را بشناس تا گمراه و مجنون نشوی.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید