بلبلي خون دلي خورد و گلي حاصل کرد طوطي اي را به خيال شکري دل خوش بود قره العين من آن ميوه دل يادش باد ساروان بار من افتاد خدا را مددي روي خاکي و نم چشم مرا خوار مدار آه و فرياد که از چشم حسود مه چرخ                                                   باد غيرت به صدش خار پريشان دل کرد ناگهش سيل فنا نقش امل باطل کرد که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد که اميد کرمم همره اين محمل کرد چرخ فيروزه طربخانه از اين کهگل کرد در لحد ماه کمان ابروي من منزل کرد                                                
  نزدي شاه رخ و فوت شد امکان حافظ چه کنم بازي ايام مرا غافل کرد                                                  تعبیر: در انجام کاری که در پیش داری دچار مشکل و نا امیدی شده ای. یأس و حرمان انسان را از ادامه ی راه باز می دارد و بهتر است راه های دیگر را هم امتحان کنی. با صبر و حوصله و ایمان می توانی کوه مشکلات را از پیش پای خود برداری. مشورت با صاحبنظران را فراموش نکن. به تنهایی از عهده ی حل مشکلات بر نمی آیی.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید