بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست يار اگر ننشست با ما نيست جاي اعتراض در نمي گيرد نياز و ناز ما با حسن دوست خيز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنيم گر مريد راه عشقي فکر بدنامي مکن وقت آن شيرين قلندر خوش که در اطوار سير                                                   و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت گفت ما را جلوه معشوق در اين کار داشت پادشاهي کامران بود از گدايي عار داشت خرم آن کز نازنينان بخت برخوردار داشت کاين همه نقش عجب در گردش پرگار داشت شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت ذکر تسبيح ملک در حلقه زنار داشت                                                
  چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت شيوه جنات تجري تحتها الانهار داشت                                                  تعبیر: ظاهراً به هدف و مقصود خود نرسیده ای و نا امید شده ای. برای رسیدن به هدف باید کوشش کنی و رنج و سختی را تحمل کنی. مطمئن باش که با کوشش و سعی به هدف خود خواهی رسید.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید