تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

كمانگره محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمان گره داشت و گل مي ا نداخت، دليل غم...
كمر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمري بر ميان بسته بود، دليل است به قدر و قيمت...
كمند محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمند بينداخت و مردي بگرفت، دليل كه از...
كنار محمدبن سيرين گويد: ديدن كنار درخواب، دليل مالي بود كه بي غش بود. گويند كه...
كنجد محمدبن سيرين گويد: ديدن كنجد درخواب، مالي حلال بود كه هر روز زياده شود...
كندنا حضرت دانيال گويد: ديدن كندنا در خواب، دليل بر مردي بود كه او را به دوستي ياد كند.
كندوي محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كندوي عسل داشت، دليل كه از زنان...
كنشت حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه در كنشت شده بود، اگر بيننده مصلح...
كنگر محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه كنگر داشت و بخورد، دليل كه غمگين شود...
كنه محمدبن سيرين گويد: ديدن كنه درخواب، دليل عيال است. اگر بيند كنه اندامش را...
كنيزك ابراهيم كرماني گويد: ديدن كنيزك در خواب مال است. اگر كنيزك بخريد، دليل كه مال...
كهربا محمدبن سيرين گويد: ديدن كهربا در خواب، دليل بيماري است. اگر بيند كهرباي...
كوال محمدبن سيرين گويد: ديدن كوال درخواب، دليل بر مرد عالم است و بدين قول دليل....
كودكي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كودك شده بود، دليل غم و اندوه است...
كوز محمدبن سيرين گويد: ديدن كوز، دليل مال است كه به رنج حاصل شود. اگر ديد با...
كوزه محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كوزه را سفال داشت، دليل كه كنيزكي...
كوشك محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در كوشكي رفت، دليل مال و خواسته است. خاصه...
كوه حضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند، دليل است در پناه....
كيسگر محمدبن سيرين گويد: ديدن كيسگر به خواب و خوردن آن، دليل غم و اندوه است. اگر...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل