تعبیر خواب - كارد


taroot

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كارد در دست داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه او را پسري آيد. اگر بيند باكارد سلاحي ديگر داشت، دليل بزرگي بود و بعضي گويند تاويلش آن كه غلام حبشي بخرد. جابرمغربي گويد: اگر در خواب بيند كه كارد از غلاف بكشيد، دليل كه زنش پسري آورد. اگر بيند كارد در غلاف بشكست، دليل كه يكي از خويشان او بميرد. اگر بيند كاردِ وي زنگ يا عيبي پيدا شد، دليل بر نقصان مال است....
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كارد در خواب بر شش وجه است. اول: صحبت. دوم: فرنزد. سوم: ظفر. چهارم: پناه. پنجم: توانائي. ششم: ولايت.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

taroot

" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل