تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

كفجه محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كفجه پاكيزه داشت، دليل كه خادمه او....
كفش محمدبن سيرين گويد: ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو در پاي كرد...
كفن محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس...
كفها محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كف ها بر هم مي شود، دليل كه از خويشان مفارقت...
كك محمدبن سيرين گويد: ديدن كك به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر...
كَل محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه او را با كلي صحبت افتاده بود، دليل كه...
كلاژه مرغي است و ديدن آن در خواب دليل بر مردي بي دين و بي فايده بود. اگر بيند كه...
كلاغ محمدبن سيرين گويد: ديدن كلاغ، دليل بر مردي فاسق بود. اگر بيند كه كلاغي...
كلاه محمدبن سيرين گويد: ديدن كلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قيمت كلاه. اگر بيند...
كلبتين محمدبن سيرين گويد: ديدن كلبتين درخواب، دليل خادمي است دلير كه به خوبي مال...
كلم محمدبن سيرين گويد: ديدن كلم درخواب، دليل منفعت است از قِبَل زنان و پخته وي به...
كلنگ محمدبن سيرين گويد: ديدن كلنگ درخواب، دليل بر مردي غريب و درويش است. اگر...
كلوچه محمدبن سيرين گويد: ديدن كلوچه در خواب، دليل بر عيش خوش بود و مال بسيار...
كليد محمدبن سيرين گويد: ديدن كليد، دليل بر مردي بود گشاينده كارها و ظفر يافتن....
كليددان محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كليددان را بگشود، دليل است كار دنيا بر...
كليسا محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه در كليسا شد و سوي قبله اسلام نماز...
كمان محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه تيرو كمان داشت، دليل كه از سفر فايده....
كمان آسمان محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه كمان زرد بود، دليل است مردم آن ديار بيمار شوند...
كمان حلاجي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمان حلاجي داشت، دليل است منافق بود و نيز...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل