تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

كرته جامه اي است كوتاه و او را به فارسي پيراهن گويند پوشيدن آن در خواب دليل قوت...
كرسي محمدبن سيرين گويد: ديدن كرسي به خواب علم است. ابراهيم كرماني گويد: ديدن...
كرفس محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كرفس بي وقت خورد، دليل كه غمگين و...
كركس مهتر مرغان است و قوي تر و درازتر از همه مرغان باشد. محمدبن سيرين گويد: اگر...
كرويه محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كرويه مي خورد، دليل كه غمگين شود يا با كسي...
كري به خواب ديدن، دليل درويشي است. محمدبن سيرين گويد: ديدن كري به خواب، دليل...
كژدم محمدبن سيرين گويد: ديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر بيند...
كژدم خواره جانوري است كه در شهر خوزستان مي باشد و دم خود بر زمين مي كشد و هر...
كِشت و زرع محمدبن سيرين گويد: ديدن كشت و زرع به خواب، دليل توكل كردن بر حق تعالي و...
كشتزار محمدبن سيرين گويد: ديدن كشتزار در خواب چون معروف بود، دليل بر فرزند است...
كشتن محمدبن سيين گويد: اگر درخواب بيند كه او را بكشتند، دليل كه عمرش دراز شود...
كِشتي حضرت دانيال گويد: ديدن كِشتي در خواب، دليل غم و انديشه است، خاصه كه از...
كُشتي گرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه با كسي كشتي گرفت و او بينداخت، دليل كه....
كشكاب محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عناب و بنفشه و شكر كشكاب كرده بود و مي خورد...
كشمش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كشمش داشت و بخورد، دليل است به قدر آن منفعت...
كعب حضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند كعب بسيار داشت، دليل غم است. اگر...
كعبه محمدبن سيرين گويد: ديدن كعبه درخواب خليفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود...
كف دريا محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب كف دريا بيند، دليل منفعت بود از بزرگي.
كفتار محمدبن سيرين گويد: ديدن كفتار درخواب، دليل بر زني زشت و پليد بود. اگر بيند كه...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل