تعبیر خواب - زبان 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بدان كه زبان، زبان خداوندش بود و مدير كارها كه دردل او بود از اصلاح و فساد. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه زبانش بريده و ناقص گرديد، بي آن كه با كسي خصومت داشت، دليل است كه به وقت حجت زبانش شود. اگر بيند كه زبانش در طول يا درعرض زياد شد، دليل كه به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه او را دو زبان است، دليل است كه حق تعالي او را علم و دانش روزي كند. اگر بيند كه از دست خود زبان را ببريد تا سخن نگويد، دليل كه از باطل گوئي توبه كند و خاموشي اختيار كند. اگر بيند ...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
كه بر سخنش خطائي زشت رفت، دليل است سخني گويد كه رضاي خدا باشد. اگر بيند كسي زبان دردهان او نهاد، دليل كه او را قوتي و حجتي بود از كسي در سخن. اگر بيند كه زبان كسي مي مكيد، دليل كه از آنكس علم و دانش حاصل كند. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند كه زبانش گنگ شده بود، دليل بر فساد دين و دنياي او كند. اگر بيند كه درويشي را زبان ببريد، دليل كه چيزي به درويش دهد و زبانش از خود كوتاه نمايد. اگر بيند زنان را زبان ببريد، دليل كه پرده و ستر او دريده شود. اگر بيند زبانش با كام گرفته بود، دليل كه حقي يا وامي را منكر گردد. حضرت دانيال گويد: اگر بيند زبان او قوي و ستبر بود، دليل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه كند. اگر بيند زبان او درازند، دليل كه درشت سخن و بدگوي بود و مردمان را به زبان رنجاند. اگر بيند زبانش گرديده بود، دليل است بيچاره و بيمار شود. اگر بيند كه زبانش ريش بود، دليل كه بر كسي بهتان گويد، يا بر كسي گواهي به دروغ گويد. اگر بيند زبان او موي برآورده بود، دليل كه از بان خويش، در رنج و بلا افتد. اگر بيند زبان او آماس كرده بود، دليل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود، بر قدر آماس زبان. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند زبان او دراز شده بود، دليل كه كسي او را غمز كند يا دشنام دهد. اگر كسي بيند زبان او آويخته بود و به دو شاخ گشته بود، دليل كه درميان مردم منافقي كند. اگر بيند كه در اصل زبان هيچ نداشت، دليل كه از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چيره شود. اگر بيند سر زبانش بريده بود، چنانكه هيچ سخن نتوانست گفت، دليل كه شغل او بيشتر بر دست وكيلش برآيد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زبان به خواب بر شش وجه است. اول: حكمت. دوم: رياست. سوم: ترجمان. چهارم: حاجت. پنجم: دليل. ششم: سخن گفتن به زبان هاي مختلف.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل