تعبیر خواب - زباد


taroot

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بدان كه زباد، عرق جانوري است كه بوي خوش دارد و مانند گربه مي باشد. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زباد با خود داشت، يا كسي به وي بخشيد، دليل كه بيننده باادب و فرهنگ باشد و مردمان مدح و ثناي او گويند. اگر بيند زباد بوي ناخوش داشت، دليل است مردم نكوهش وي كنند. اگر بيند كه زباد هيچ بوي نداشت، دليل كه نكوئي با كسي كند كه از او منت ندارد. اگر بيند كه زباد همي خورد، دليل كه عيالات او باادب و فرهنگ باشد...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: زباددر خواب بر چهاروجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: ثنا و مدح. سوم: نام نيكو چهارم: كردارهاي پسنديده.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل