تعبیر خواب - زالو 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
محمدبن سيرين گويد: ديدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بيند زالو خون از اندام او مي مكيد، دليل كه دشمن بر او خيره گردد و بر قدر آن خون كه خورده بود از مال او نقصان گردد. اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بكشت، دليل است بر دشمن ظفر يابد. ابراهيم كرماني گويد: زالو عيالي است كه مال ديگران خورد نه مال خود. اگر بيند كه زالوي بسيار بر وي جمع شدند و خون او مي مكيدند، دليل است كه به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگين گردد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه زالو بر اندام وي بود، ليكن اندامش را نمي مكيد و گزندي ...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
نمي كرد، دليل است كه ازدشمن هيچ گزندي به وي نرسد. اگر بيند زالو درگلوي او شد، دليل كه دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتي كه از زالو به او رسيده از دشمن مضرت بيند.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل