تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

زنجير محمدبن سيرين گويد: زنجير در خواب، گناه و معصيت بود. اگر بيند زنجير را بگسست...
زنخ محمدبن سيرين گويد: زنخ درخواب، مهترخاندان است و خداوندِ شغل بسيار باشد...
زندان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل...
زنگار محمدبن سيرين گويد: زنگار درخواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دليل بر هلاكت كند...
زنگله محمدبن سيرين گويد: ديدن زنگله درخواب، دليل جنگ و خصومت است. اگر كسي...
زهار محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در زهار خود مي نگريست و چنان پنداشت كه...
زهر معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولي بهترين توجيه را از امام صادق...
زَهره محمدبن سيرين گويد: زهره مردم را اگر كسي به خواب بيند كه مي خورد، دليل...
زوبين محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و جز از زوبين هيچ سلاح...
زوزه زوزه را در خواب نمي توان ديد. چند چيز هست که در خواب نمي توان آنها را ديد...
زولبيا درخواب، دليل است بر جهد و كوشش بيرون از اندازه و يافتن مال بسيار و نزهت...
زيتون اگر زيتون درخواب بيند، غم و انديشه بود، زيرا كه به طعم تلخ و ناخوش باشد و به...
زيره محمدبن سيرين گويد: زيره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و ميل به شيريني...
زيلو زيلو در خواب ما يملک است و انتفاع و تمتعي است که از تملک چيزي مي بريم. به...
زيلوي محمدبن سيرين گويد: زيلوي به خواب چون گسترده بود، دليل بر درازي و ساختگي...
زين محمدبن سيرين گويد: زين درخواب ديدن، چون بر پشت چهارپايان نباشد بد بود، اما...
زکام اگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد که زود زائل...
   
   
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل