تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

زرنيخ محمدبن سيرين گويد: زرنيخ درخواب، دليل رنج و بيماري است. اگر بيند زرنيخ ميخورد...
زره محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زره پوشيده بود، دليل كه از شر دشمن ايمن شود...
زري زري پارچه اي است که تار يا پود آن از نخ و زرين باشد و ديدنش در خواب چندان خوب...
زعفران محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند زعفران با خود داشت، دليل كه مردمان به قدر...
زغال محمدبن سيرين گويد: زغال ديدن به خواب، مال حرام است. اگر بيند كه از جائي...
زغن بدانكه زغن درخواب، دليل بر پادشاه متواضع كند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه...
زفت محمدبن سيرين گويد: زفت درخواب، غم و اندوه و محنت بود. اگر بيند كه زفت...
زكات محمدبن سيرين گويد: زكات درخواب ديدن، دليل بود كه مالش زياده گردد. اگر بيند...
زكام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه يكي را ياخود را علت زكام بود، دليل است روزي...
زلزله محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از...
زمرد محمدبن سيرين گويد: زمرد در خواب ديدن، فرزند و برادر بود يا مال حلال است....
زمستان محمدبن سيرين گويد: زمستان به خواب ديدن، پادشاه بود. اگر به خواب بيند كه...
زمين حضرت دانيال گويد: زمين درخواب ديدن، زن است. اگر بيند كه او را زميني بود فراخ...
زن محمدبن سيرين گويد: زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا...
زنار محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه زنار درميان داشت، اگر مستور و با امانت...
زنبق زنبق در خواب نيکو نيست. گل هاي زنبق، کوکب، اختر، داودي را گل هاي غم و اندوه...
زنبور محمدبن سيرين گويد: زنبور درخواب، مردي سفله و دون همت است. اگر بيند زنبور او را...
زنبيل محمدبن سيرين گويد: زنبيل در خواب، زن است يا كنيزك. اگر بيند كه زنبيلي داشت،...
زنجبيل محمدبن سيرين گويد: زنجبيل در خواب، دليل بر غم و اندوه است و خوردن آن دليل...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل