تعبیر خواب - ددگان (چهارپايان) 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ددگان داشت و جمله خر شدند، يا يكي از ايشان خر شدند و يكي گاو و يكي اشتر و يكي گوسفند، دليل كه روزي بر وي فراخ گردد، لكن دين را زيان است. اگر بيند كه چهارپايانِ او ددگان شدند، تاويلش به خلاف اين است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ددگان در خواب، بر چهار وجه است. اول: دشمنان. دوم: پادشاهان ظالم. سوم: زن سليطه. چهارم: همسايگان بد. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه گوشت ددگان ميخورد، دليل كه مال حرام بدست آورد و بخورد. اگر بيند كه آواز ددگان مي شنود، دليل كه بانگ خصومت و گفتگو ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

شنود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه به صورت ددي شد، دليل كه عقل او زايل گردد. اگر بيند ددگان با وي سخن گفتند، دليل كه پادشاهي يابد. اگر بيند بر ددگان غالب شد و ايشان را مي كشت، دليل است كه بر دشمن ظفر يابد. اگر به خلاف اين بيند، دشمن بر وي ظفر يابد.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل