تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

دستکش دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهي هاي ما. کارهاي خوبي...
دشمن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند با دشمن در نبرد بود، اگر بيند دشمن او را بخورد...
دشنام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي را دشنام مي داد، دليل بود كه آن كس را حال...
دشنه لطفا به کلمه خنجر حرف ـ خ ـ نگاه کنيد.
دعا كردن محمدبن سيرين گويد: دعا در خواب، دليل حاجت روائي بود. اگر بيند خود را دعا...
دعوا دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولي اگر دعوا...
دعوت دعوت قهر و اوقات تلخي است. اگر ديديد شما را براي عروسي دعوت کردند کاري...
دف زدن محمدبن سيرين گويد: دف زدن در خواب، معروف بود، بر آن كس كه دف زند. لكن اگر...
دل بدان كه دل، پادشاه تن است. و تن، قائم به فرمان اوست و دل خزانه عقل و ضمير...
دلالي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دلالي مي كرد، دليل كه مصلح و رهنماي خير...
دُم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دليل كه مال و نعمت...
دمل محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دمل داشت، دليل كه مالش زياده شود، بر....
دنبه محمدبن سيرين گويد: دنبه به خواب، دليل مال است، كه مرد نگاه مي دارد يا مال....
دندان حضرت دانيال گويد: دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت...
ده محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در دهي است و نام آن ندانست، دليل بر...
دهان حضرت دانيال گويد: دهان در خواب ديدن، كليد كارها و خاتمه وي است و هر چه از...
دُهل زدن محمدبن سيرين گويد: دهل زدن به خواب، كلام باطل و دروغ و كار روشن اين جمله...
دهليز ابراهيم كرماني گويد: دهليز خانه به خواب، خادم خانه است. اگر بيند دهليز خانه نكو...
دوات اگر در خواب ببينيد که دوات داريد موردي براي آموختن و آموزاندن مي يابيد. نه به...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل