تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

درشکه درشکه يک کلمه روسي است که به زبان فارسي آمده و پذيرفته شده مانند سماور...
درفش لطفا به حرف ـ ج ـ کلمه جوالدوز نگاه کنيد.
درگاه در مورد درگاه نيز به حرف ـ آ ـ کلمه آستانه مراجعه کنيد.
درم محمدبن سيرين گويد: طبعهاي مردمان مختلف است و درم به خواب ديدن حاصل...
درمنه محمدبن سيرين گويد: درمنه به خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن وي...
دره محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در دره اي شد، دليل كه در غم و اندوه گرفتار شود...
درودگري محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در خواب درودگري مي كرد، دليل است...
دروغ گفتن محمدبن سيرين گويد: دروغ گفتن در خواب، دليل بر فساد دين است. اگر بيند كه...
درويش ديدن درويش در خواب بد نيست چون درويش در دنياي بيداري ما آدم بدي نيست...
درويشي محمدبن سيرين گويد: درويشي درخواب بهتر از توانگري است، خاصه در راه دين و....
دريا در خواب پادشاهي است، يا عالمي. اگر بيند كه آب دريا روشن و صاف است، دليل...
دزد دزد در خواب يا دوست است يا مهمان است و يا مسافر و از اين سه خارج نيست...
دژخيم دژخيم تجسمي است از غول وجدان خودمان و هيبتي که دارد و بيم و هراسي که...
دست محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قاضي يا سلطان دست او ببريدند، دليل كه برادر...
دست اورنجن محمدبن سيرين گويد: دست اورنجن كه دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر...
دست و روي شستن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دست و روي تمام به آب صاف بشست، دليل كه...
دستبند دستبند نيز از چيزهايي است که ديدنش در خواب براي مردان خوب نيست و براي زنان...
دستكش بدان كه دستكش در خواب مردان بهتر از زنان است. محمدبن سيرين گويد: اگر مردي...
دستمال دستمال کسي است که به شما کمک مي کند و دائم همراه شماست يا اوقات...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل