تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

ابر حضرت دانيال گويد: ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و...
ابرو ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسيله ای برای...
ابروها محمد بن سيرين گويد: ابروها ديدن به خواب دين بود. اگر بيند كه ابروهايش تمام بود و...
ابريشم محمد بن سيرين گويد: ابريشم در خواب چون بيند، دليل است بر منفعت. اگر زرد ...
ابليس حضرت دانيال گويد: ديدن ابليس به خواب، دليل بر دشمني بود بد دين و دروغ و زن...
اتاق اتاق به نوشته نفايس الفنون تجسمي است از دنيا و محيط زيست. اگر اتاقي که در...
ادرار كردن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ادرار كند، به جايگاهي كه موضع آن...
اردكون بدان كه اردكون، شكوفه اي است، ديدنش در خواب دليل بر رنج و بيماري است.
ارزير محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن...
ارش محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود...
اره محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه با اره درختي بريد، دليل است كه از...
اژدها محمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي...
اسب حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر...
اسباب بازی هوس هاي زودگذر آميخته به سبک سري هاي ما درخواب به شکل اسباب بازي اعم از...
اسپندان ابراهيم كرماني گويد: اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد...
استخر استخر تجسمي است از خواستها و نفسانيات که بيشتر جنبه بزرگي طلبي...
استخوان محمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر...
استر محمدبن سيرين گويد: چون استر درخواب بيند، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون ...
استغفار بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي ...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل