تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

انجير محمدبن سيرين گويد: خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر ...
انجيل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه انجيل همي خواند، دليل بود كه از حق به باطل...
انداختن مردم محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت، دليل كه بر خصم چيره...
اندام اندام هاي انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جاي خود نوشته ....
انگبين ابراهيم كرماني گويد: انگبين در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها...
انگشتان محمدبن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تاويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان...
انگشتر اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن...
انگشتری حضرت دانيال گويد: چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش ...
انگشتوانه انگشتوانه يا انگشتونه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت ...
انگور حضرت دانيال گويد: خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس ...
ايزار محمد بن سيرين گويد: ايزار در خواب زن بود. اگر ديد كه ايزار در ميان بست، دليل ...
ايوان ديدن ايوان نوساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و ...
   
   
   
   
   
   
   
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل