تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

استوانه در زندگي امروز ما استوانه فقط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد که اينجا و ...
اسطرلاب ابراهيم كرماني گويد: اسطرلاب در خواب به تاويل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ...
اسفناج محمدبن سيرين گويد: ديدن اسفناج در خواب، دليل غم و انديشه بود و خوردن وی...
اسفند اسفند يا اسپند دود کردن در خواب نمايانگر هراسي است که از آينده داريد. چنانچه...
اشتر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي خود را بر اشتري مجهول بيند كه به شتاب همي...
اشترغاز محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز...
اشترمرغ محمدبن سيرين گويد: اشترمرغ در خواب مرد بياباني بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن...
اشک ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد اشگ سرد از چشم او همي باريد، دليل كه شادي....
اشنان محمدبن سيرين گويد: ديدن اشنان به خواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او...
اصلع محمد بن سيرين گويد: اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود، دليل...
افتادن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او...
افروشه محمد بن سيرين گويد: افروشه آن بهتر بود كه در وي زعفران نباشد چون اندك بيند...
افسرده ابراهيم كرماني گويد: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر ديد چيزي ...
افسون محمدبن سيرين گويد: افسون نمودن در خواب فريفتن مردم بود مگر آن افسون كه...
افيون محمدبن سيرين گويد: ديدن افيون به خواب، دليل بر غم و انديشه و خوردن وي، دليل...
الج بدان كه الج را به تازي غرور گويند. اگر كسي در خواب بيند كه الج همي خورد، دليل...
امامت كردن اگر بيند در پيش قومي امامي كرد و امام نبود، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله...
امرود محمدبن سيرين گويد: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شيرين بود، دليل آن كه...
انار حضرت دانيال گويد: اصل انار به خواب مال است. ليكن به قدر همت مردم خاصه كه...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل