تعبیر خواب : الف

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.
الف آ ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی

تعبیر خواب کلماتی که با الف شروع می شوند را از سایت پیچک بخوانید و از جدول زیر انتخاب بفرمایید.

تعبیر خواب حرف الف

با ضربه روی توضیح هر کلمه ، تعبیر کامل آن باز می شود و می توانید تعبیر خواب مورد نظر را مطالعه بفرمایید.

ابر حضرت دانیال گوید: ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و...
ابرو ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای ...
ابروها محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند كه ابروهایش تمام بود و...
ابریشم محمد بن سیرین گوید: ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد ...
ابلیس حضرت دانیال گوید: دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن...
اتاق اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در..
ادرار كردن محمد بن سیرین گوید: اگر كسی بیند كه ادرار كند، به جایگاهی كه موضع آن...
اردكون بدان كه اردكون، شكوفه ای است، دیدنش در خواب دلیل بر رنج و بیماری است.
ارزیر محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كه ارزیر بسیار به دست داشت، دلیل كه بر قدر آن..
ارش محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كه بارش یا چیزی دیگر بارش همی بود او را سود...
اره محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كه با اره درختی برید، دلیل است كه از...
اژدها محمدبن سیرین گوید: اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود. اگر بیند اژدهائی...
اسب حضرت دانیال گوید: اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر...
اسباب بازی هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از...
اسپندان ابراهیم كرمانی گوید: اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همی خورد...
استخر استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی...
استخوان محمدبن سیرین گوید: استخوان در خواب، مالی بود كه مردم بدان معیشت كنند. اگر...
استر محمدبن سیرین گوید: چون استر درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون ...
استغفار بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای ...
استوانه در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و ...
اسطرلاب ابراهیم كرمانی گوید: اسطرلاب در خواب به تاویل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ...
اسفناج محمدبن سیرین گوید: دیدن اسفناج در خواب، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی...
اسفند اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه...
اشتر محمدبن سیرین گوید: اگر كسی خود را بر اشتری مجهول بیند كه به شتاب همی...
اشترغاز محمد بن سیرین گوید: دیدن اشترغاز به خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند اشترغاز...
اشترمرغ محمدبن سیرین گوید: اشترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن...
اشک ابراهیم كرمانی گوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل كه شادی....
اشنان محمدبن سیرین گوید: دیدن اشنان به خواب، دلیل بر غم و اندوه كند و خوردن او...
اصلع محمد بن سیرین گوید: اگر كسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود، دلیل...
افتادن محمد بن سیرین گوید: اگر كسی به خواب بیند كه بر روی افتاد، دلیل تشویش او...
افروشه محمد بن سیرین گوید: افروشه آن بهتر بود كه در وی زعفران نباشد چون اندك بیند...
افسرده ابراهیم كرمانی گوید: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر دید چیزی ...
افسون محمدبن سیرین گوید: افسون نمودن در خواب فریفتن مردم بود مگر آن افسون كه...
افیون محمدبن سیرین گوید: دیدن افیون به خواب، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی، دلیل...
الج بدان كه الج را به تازی غرور گویند. اگر كسی در خواب بیند كه الج همی خورد، دلیل...
امامت كردن اگر بیند در پیش قومی امامی كرد و امام نبود، دلیل كه در آن قوم مهتر شود و جمله...
امرود محمدبن سیرین گوید: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن كه...
انار حضرت دانیال گوید: اصل انار به خواب مال است. لیكن به قدر همت مردم خاصه كه...
انجیر محمدبن سیرین گوید: خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر ...
انجیل محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كه انجیل همی خواند، دلیل بود كه از حق به باطل...
انداختن مردم محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كه كسی را بینداخت، دلیل كه بر خصم چیره...
اندام اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته ....
انگبین ابراهیم كرمانی گوید: انگبین در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیكی بود از كردارها...
انگشتان محمدبن سیرین گوید: پنج انگشت دست راست در تاویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان...
انگشتر اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن...
انگشتری حضرت دانیال گوید: چون نقش و صفت انگشتری بیند، دلیل است از خداوندش ...
انگشتوانه انگشتوانه یا انگشتونه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت ...
انگور حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس ...
ایزار محمد بن سیرین گوید: ایزار در خواب زن بود. اگر دید كه ایزار در میان بست، دلیل ...
ایوان دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و ...
با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.
الف آ ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی

تعبیر خواب

مطالب پیشنهادی