تعبیر خواب : آ

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.
الف آ ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی

تعبیر خواب کلماتی که با آ شروع می شوند را از سایت پیچک بخوانید و از جدول زیر انتخاب بفرمایید.

تعبیر خواب حرف ب

با ضربه روی توضیح هر کلمه ، تعبیر کامل آن باز می شود و می توانید تعبیر خواب مورد نظر را مطالعه بفرمایید.

آب محمد بن سیرین گوید: اگر بیندكه بر فراز آب همی رفت، چون آب دریا و رودخانه و آن ...
آب بینی حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند كند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد...
آب دهان محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید كه او را حلال...
آبادانی محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كه جایگاهی خراب را آبادان همی كرد، چون
آبادی آبادی دو مفهوم را تداعی می کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا. در ...
آبخانه محمد بن سیرین گوید: اگر كسی درخواب بیند كه آب خانه همی ساخت، دلیل
آبدستان محمد بن سیرین گوید: آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود كه دخل و ...
آبستنی محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل ...
آبشار آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آن ...
آبكانه محمد بن سیرین گوید: خوردن آبكانه دلیل بر رنج و بیماری تن كند. اگر بیند كه ...
آبگینه حضرت دانیال گوید: آبگینه ...در خواب زن بود، اگر بیند كه در آبگینه آب همی خورد
آبله محمد بن سیرین گوید: آبله درخواب زیان مال بود. اگر بیند كه بر تن او آبله بود، به...
آبنوس محمد بن سیرین گوید: دیدن آبنوس در خواب، مردی بود ك در كار خویش سخت...
آتش حضرت دانیال گوید: اگر كسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل كه به پادشاهای ...
آتش افروختن محمد بن سیرین گوید: آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بی دود.
آتش پرستیدن حضرت دانیال گوید: اگر كه آتش را می پرستید و سجده می كرد، دلیل كه ...
آتش دان محمد بن سیرین گوید: آتش دان به خواب، زنی بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن...
آتشكده محمدبن سیرین گوید: آتشكده به خواب، جایگاه مكرره بود.ابراهیم كرمانی گوید ...
آجر آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب...
آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال كه بی رنج بدو رسد.حضرت دانیال گوید: اگر بیند كه...
آرد بیز ابراهیم كرمانی گوید: آرد بیز به خواب، مردی بود كه در میان دوستان و خویشان....
آروغ ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود كه سخنی ...
آزاد شدن حضرت دانیال گوید: اگر كسی بیند كه آزاد شد، یا كسی او را آزاد كرد، دلیل كند...
آستانه ابراهیم كرمانی گوید: آستانه بالایین در خواب، كدخدای خانه بود، و آستانه ...
آسمان حضرت دانیال گوید: اگر كسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل كند كه اجل ....
آسیاب حضرت دانیال گوید: اگر بیند كه در آسیاب غله برد و آرد همی كرد، دلیل كند كه...
آسیابان آسیابان در خواب، كسی بود كه روزیِ اهل خانه به سبب آن بود كه می گردد ...
آشتی ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان...
آشتی كردن محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كه با كسی آشتی كرد، دلیل كه عمرش دراز گردد...
آغوش آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه ...
آغوش گرفتن ابراهیم كرمانی گوید: اگر كسی بیند كه معروفی را در آغوش گرفت، دلیل كند كه...
آفتاب حضرت دانیال گوید: آفتاب درخواب، پادشاه است، یا خلیفه بزرگوار. اگر بیند كه...
آفتابه محمدبن سیرین گوید: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، یا كنیزك، كه چراغ خانه بدو...
آله حضرت دانیال گوید: آله در خواب، پادشاهی با هیبت و ستمگر چنانكه همه كس....
آلو آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار ...
آلو سرخ محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال...
آماس محمد بن سیرین گوید: دیدن آماس درخواب، مال بود. اگر بیند كه بر تن او آماس...
آهك حضرت دانیال گوید: اگر كسی بیند كه با آهك، موی از تن بسترد، دلیل كه اگر مال...
آهن محمد بن سیرین گوید: آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی...
آهو دیدن ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه آهو رافرا گرفت، دلیل كه كنیزك خوب روی او را...
آوار دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو...
آواز محمد بن سیرین گوید: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل كند كه در میان مردم...
آویختن محمد بن سیرین گوید: اگر كسی بیند كه پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل كه...
آیة الكرسی اگر بیند آیة الكرسی (آیه 255 سوره بقره) را خواند، دلیل كه از آفت ها ایمن شود...
آینه آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه...
آیینه محمد بن سیرین گوید: آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند كه آیینه به كسی...

در این بخش تعبیر خواب هایی در دسترس هستند که ابتدای حروف آنها حرف آ می باشد ، چنانچه در خواب شما اتفاق یا رویدادهایی رخ داده است ، می توانید شاخص های آنها را انتخاب کرده و کلمات مورد نظر را انتخاب بفرمایید.

سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده ، نسبت به تعبیر کلی خواب خود اقدام نمایید.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.
الف آ ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی

تعبیر خواب

مطالب پیشنهادی