بایگانی برچسب: s

معمای چوب کبریت با راه حل

     
پرسش ۱

در این تصویر۲ تا از چوب کبریت‌ها را جابجا کنید
تا در تصویر به جای ۲ مربع، ۳ مربع داشته باشیم.

 

 

پرسش ۲

آیا می‌توانید به کمک ۴ چوب کبریت این شکل را به
دو قسمت یک‌شکل و یک‌اندازه تبدیل کنید؟

 

 

 

جواب
معما

 

 

پاسخ ۱

با جابجایی ۲ تا از چوب کبریت‌ها تصویر طوری تغییر
می‌کند که در آن به جای ۲ مربع، ۳ مربع داریم.

 

 

 

 

پاسخ ۲

اگر چوب‌کبریت‌ها را به این ترتیب در تصویر قرار
دهید ،
تصویر به دو قسمت هم اندازه و هم شکل تبدیل می‌شود.

 

 

یاقوت