بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ کتاب

دو کتاب که در میان یکی از آنها یک شاخه گل در میان صفحات قرار داده اند

قالب وبلاگ کتاب

قالب وبلاگ جدید

روی کتاب دومی یک کلید که معنای آن این است که کلید هر چیز مطالعه و علم است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ کتاب

قالب وبلاگ جاسوئیچی

جاسوئیچیی که یک کره کوچک می باشد و متصل به یک کلید شده است

قالب وبلاگ جاسوئیچی

قالب وبلاگ جدید

این جاسوئیچی که در آب قرار دارد اطراف آن را حباب احاطه کرده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ جاسوئیچی

قالب وبلاگ کلید

کلید عاشقانه که در جلوی یک قلب طلایی قرار گرفته است و بسیار زیبا شده است 

قالب وبلاگ کلید

قالب وبلاگ جدید

این کلید زیبا که به رنگ طلایی می باشد و به سوی شما کشیده شده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ کلید

قالب وبلاگ کلید قلب

این قالب زیبا که یک گردنبند عاشقی است که در آن یک کلید و یک قلب که روی آن یک فلش است

قالب وبلاگ کلید قلب

قالب وبلاگ جدید

درون این قلب نوشته هایی است که در هنگام چرخاندن آن فلش ممکن است روی هر کدام از نوشته ها برد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ کلید قلب