بایگانی برچسب: s

پناه به چهار ذکر در چهار موقعیت مهم

دین اسلام کامل ترین دینی است که خداوند برای سعادت بشری آن را طرح ریزی کرد. چرا که در آن به تمام ابعاد زندگی انسان توجه شده و برای هر شرایطی برنامه ای به او پیشنهاد شده…. و خردمند آن که در لحظه های سختی و آسایش از یاد خدا غافل نشود و او را بسیار یاد کند….

امام صادق علیه السلام می فرماید:

در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار چیز پناه نمی برد؟

– در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به ذکر « حسبنا الله و نعم الوکیل » پناه نمی برد.

زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عزوجل به دنبال ذکر یاد شده فرمود: پس ( آن کسانی که به عزم جهاد خارج گشتند و وسوسه شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جستند ) همراه با نعمتی از جانب خداوند ( عافیت ) و چیزی زائد بر آن ( سود در تجارت ) بازگشتند و هیچ گونه بدی به آنان نرسید.

– و در شگفتم برای کسی که اندوهگین است، چگونه به ذکر « لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین » پناه نمی برد.

زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عزوجل به دنبال ذکر فوق فرمود: پس ما ( یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده ) از اندوه نجات دادیم و همین گونه مومنین را نجات می بخشیم.

در تاثیر این ذکر شریف یعنی:« لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین » به سه جمله « فاستجبنا له »، و « نجیناه من الغم »، و « کذلک ننجی المومنین » دقت به سزای اعمال گردد،به خصوص به جمله اخیر که مفاد آن عام است که وعده فرموده است شامل همه مومنین است، و با جمع محلی به الف و لام و فعل مضارع که دال بر تجدد زمان و حصول تدریجی آن برای ابد است تعبیر فرموده است، فتبصر.

– و در شگفتم برای کسی که مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به ذکر« أفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد » پناه نمی برد.

زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عزوجل به دنبال ذکر فوق فرمود: پس خداوند ( موسی را در اثر ذکر یاد شده ) از شر و مکر فرعونیان مصون داشت.

– و در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیبایی های دنیاست، چگونه به ذکر « ما شاءالله لا قوۀ الا بالله » پناه نمی برد.

زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عزوجل بعد از ذکر یاد شده ( از زبان مردی که فاقد نعمت های دنیوی بود، خطاب به مردی که از ان نعمت ها بهره مند بود ) فرمود: اگر تو مرا به مال و فرزند، کمتر از خود می دانی پس امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد…

منبع: ماهنامه آشنا

مجله خبری