بایگانی برچسب: s

دانلود رمان بار دیگر با او

دانلود رمان بار دیگر با او

دانلود رمان بار دیگر با او اثر فریبا قاسمی

بخشی از رمان بار دیگر با او :

مادر پتو را از روی صورتم کنار کشید و دلسوزانه گفت:
– پاشو عزیزم،الان یک هفته است از خونه بیرون نرفتی،هوای بیرون خیلی خوبه ،پاشو بو بیرون یه هوایی تازه کن.
پتو را روی صورتم کشیدم و نالیدم:
– ولم کن مادر،بگذار با درد خودم بمیرم.
مادر اینبار با عصبانیت پتو را کنار زد و صدای تیزش گوشهایم را پر کرد:
– پاشو،کم چرت و پرت بگو،زده به سرت!فکر میکنی با ماتم گرفتن همه چیز درست میشه!مرد باش.کسی که عاشق میشه باید انتظار چنین چیزهایی رو هم داشته باشه.
– مادر دست از سرم بردار چرا راحتم نمیگذاری؟
– برای این که از روی کم عقلی داری روز های خوب زندگی ات را هدر می دی.
– کدوم روز های خوب،چی میگی مامان؟
مادرم بازویم را گرفت و سعی کرد مرا از جا بلند کند.
– دیگه داری اعصابم رو بهم میریزی،پاشو دیگه!
لینک دانلود رمان بار دیگر با او در سایت زیر :

http://forums.pichak.net/thread5703.html