بایگانی برچسب: s

دانلود رمان تقدیر شوم

دانلود رمان تقدیر شوم

دانلود رمان تقدیر شوم اثر مریم جعفری

بخشی از رمان تقدیر شوم :

پروانه بدن خسته خود را روی مبل انداخت و سرش را به عقب تکیه داد و به صفحه تلویزیون چشم دوخت،در حالی که حواسش جای دیگری بود و توجهی به محتوای برنامه نداشت.
_یا اون تلویزیون لعنتی رو خاموش کن یا بزنش کانال دیگه.
با صدای فریاد گونه رامین از جا پید و برای یافتن کنترل به اطراف نگریست و تازه فهمید او از چه چیز عصبانی و گله ماند است.تلوزیون یکی از فیلمهای او را نمایش میداد.
_لعنتی گفتم اون تلویزیون رو خاموش کن.
پروانه کلافه اما محکم گفت:
_مگه نمیبینی دارم دنبال کنترلش میگردم؟
رامین خشمگین گفت …

لینک دانلود رمان تقدیر شوم در سایت زیر:

http://forums.pichak.net/thread5699.html