بایگانی برچسب: s

حرفهای نا تمام

فکر میکنم تازه داریم مثل هم میشویم …

او در نمازش غافل بود ؛

من هم در نمازم غافلم ،

او از غیر خدا ؛

من از خدا ،

و من فکر میکنم ، فکر میکنم ؛ و فکر میکنم …

همین جورها که پیش برود

من از غیر خدا 

و او از خدا می شود

منبع یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد