بایگانی برچسب: s

جملات زیبا خوب ها و بدها

گیله مرد میگفت : گاهی خودمان را انسان خیلی خوبی می دانیم ،

خیلی بهتر و برتر از انسانهایی که بد می پنداریمشان ؛

ولی وقتی که خوب نگاه میکنیم و حسابرسی می کنیم می بینیم صد کار بد انجام داده ایم که یکی اش را بدها انجام نداده اند !

منبع یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد