معمای چوب کبریت با راه حل

     
پرسش ۱

در این تصویر۲ تا از چوب کبریت‌ها را جابجا کنید
تا در تصویر به جای ۲ مربع، ۳ مربع داشته باشیم.

 

 

پرسش ۲

آیا می‌توانید به کمک ۴ چوب کبریت این شکل را به
دو قسمت یک‌شکل و یک‌اندازه تبدیل کنید؟

 

 

 

جواب
معما

 

 

پاسخ ۱

با جابجایی ۲ تا از چوب کبریت‌ها تصویر طوری تغییر
می‌کند که در آن به جای ۲ مربع، ۳ مربع داریم.

 

 

 

 

پاسخ ۲

اگر چوب‌کبریت‌ها را به این ترتیب در تصویر قرار
دهید ،
تصویر به دو قسمت هم اندازه و هم شکل تبدیل می‌شود.

 

 

یاقوت

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند