جملات زیبا روز خانواده

دختری تنها …

پسری غمگین …

و خداوند عشق را می آفریند ؛

پس دیگر نه تنهایی می ماند و نه غم ،

کانون گرم خانواده بر شما مبارک ؛

و وجود نازنین تان از غم و تنهایی به دور .

روز خانواده بر شما مبارک


 

 

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند