دانلود رایگان جزوه مقاومت مصالح با تشریح کامل (مهندس حسن فراهانی)

منبع : mit.edu

دانلود رایگان جزوه مقاومت مصالح با تشریح کامل

Engineering mechanics of solids

۱ – Introduction
http://web.mit.edu/emech/dontindex-build/full-text/emechbk_1.pdf
2-Static Equilibrium Force and Moment
http://web.mit.edu/emech/dontindex-build/full-text/emechbk_2.pdf
3- Internal Forces and Moments
http://web.mit.edu/emech/dontindex-build/full-text/emechbk_3.pdf
4- Stress, Strain, Stress-Strain
http://web.mit.edu/emech/dontindex-build/full-text/emechbk_4.pdf
۵- Indeterminate Structures: The Truss
http://web.mit.edu/emech/dontindex-build/full-text/emechbk_5.pdf
۶- Stresses/Deflections Shafts in Torsion

http://web.mit.edu/emech/dontindex-build/full-text/emechbk_6.pdf
7- Stresses: Beams in Bending
http://web.mit.edu/emech/dontindex-build/full-text/emechbk_7.pdf
8- Deflections due to Bending
http://web.mit.edu/emech/dontindex-build/full-text/emechbk_8.pdf

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند