جملات زیبا چراغ قرمز

سه اتومبیل با هم در خیابان شلوغی مشغول لجاجت و رقابت بودند و در این راه برای اتومبیل های دیگر به شدت بوق می زدند که از سر راهشان کنار بروند …

جلو تر چراغ قرمز بود ،

هر سه پشت چراغ قرمز ایستادند …

ماشین هایی هم که ازسر راهشان کنار رفته بودند به آنها رسیدند .

– با این همه سرعت آمدند و حالا پیش بقیه ایستاده اند !

به یاد چه می افتی؟

– مرگ …

نویسنده : دوست خوبم هورمزد یعقوبی نژاد


جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند