جملات زیبا رنگ مو

وقتی که دیدش از ترس و تعجب جا خورد.

با وحشت گفت : چه بیخبر اومدی … ولی من که آمادگی ندارم …

در جوابش و با تعجب گفت : چندان بیخبر هم نیومدم.

موهات قرار بود با سفید شدنشون سفیری باشند حامل این پیام :

من دارم میام .

نگاهش به  قلمو و رنگ مویی افتاد که عمری رنگش کرده بودند تا یک واقعیت رو نبینه

واقعیتی بنام رفتن …

منبع یکـ گیله مرد


رنگ مو یا رنگ مُ – ما موها رو رنگ کردیم یا اونها ما رو

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند