جملات زیبا گرگ درون

گیله مرد میگفت : نفس انسان مثل گرگه که اگر تربیت نشه و همینطور آزاد رها بشه گله ی وجود انسان رو نیست و نابود میکنه؛  اما اگر همین گرگ زنجیر بشه و تحت تربیت قرار بگیره میشه [ سگ] گرگی ، در اینصورت نه تنها خطری توجه تو نیست بلکه  کمک حالت هم میشه و حتی هیچ دزدی هم دیگه نمیتونه بهت نزدیک بشه …

این گرگ رو باید تربیت کرد و به خدمت گرفت.

راستی احوال گرگ یا گرگی درونت چطوره ؟

منبع یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند