جملات زیبا گناه

تصمیمش رو گرفته بود …

ولی قبل از اینکه تصمیمش رو عملی کنه ؛

 کبریتی زد ،

صدای روشن شدن گوشش ، و بوی گوگرد مشامش رو پر کرد

در افکار خودش بود که نگاهش بر چوب کبریت لاغر اندامی لغزید که آتش از سرش به جونش افتاده بود و هر لحظه به انگشتهاش نزدیک می شد …

به خودش گفت مشکلی نیست و تکرار کرد :

من مقاومت می کنم … مقاومت می کنم … مقاومت می …

ناگهان فریادی کشید و چوب کبریت رو بر زمین انداخت …

به خودش گفت : متاسفم ؛ من تحمل آتش ندارم .

منصرف شد .

یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند