“آی کی گی”چیست؟

“آی کی گی”یعنی دلیل یا هدفی که صبح ها فرد را از خواب بیدار می کند.یعنی نیروی پیش برنده ای که زندگی را در هستی معنی دار می کند.

ژاپنی ها معتقدند هر شخصی “آی کی گی”مخصوص به خود را دارد و تشخیص آن نیاز به کمی تامل دارد. “آی کی گی”الزاما نباید مساله ای غیرعادی باشد،بلکه حتی می تواند یک هدف بسیار ساده باشد.مراقبت از فرزندان یا نوه ها یا حتی نتیجه ها یک “آی کی گی”عالی است.داوطلب شدن برای رسیدن به یک هدف مانند دنبال کردن یک حرفه یا یک شغل می تواند بیانگر مفهوم “آی کی گی”باشد.در اوکیناوا افراد بالای ۹۰ سال را می بینید که همچنان “آی کی گی”خود را فعال نگه داشته اند،”آی کی گی”آنها در میان همچون خانواده،شغل و سرگرمی هایشان در حال گردش است.

NightFa :: شب فارسی

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند